fbpx

ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ НА ОБИКНОВЕНИ АКЦИИ

Съгласно прието решение на проведеното на 29.05.2018 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели дивидент на акционерите с обикновени акции в общ размер на 666 000 (шестстотин шестдесет и шест хиляди лева); размер на дивидента за една акция бруто – 0,30 лв.; размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0,285 лв., което ще се извърши на един транш.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 13.07.2018 г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 17.07.2018 г.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

Уведомление начална дата изплащане на дивидент обикновени акции.pdf