fbpx

Уведомление за паричен дивидент

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

Уведомление за паричен дивидент – 29.06.2018 г.

 

 

Съгласно приетото решение на проведеното на 29.06.2018 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството, за 2017 г., а именно сума в брутен размер на 120 692,40 лв. (сто и двадесет хиляди шестстотин деветдесет и два лева и четиридесет стотинки) или по 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция.

На следващо място, Общото събрание на акционерите реши да бъде изплатен дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 666 000 лв. (шестстотин шестдесет и шест хиляди лева).

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 13.07.2018 г.

Дружеството ще изплати на акционерите гласуваните дивиденти в срок до 28.08.2018 г., а конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително, за което надлежно ще бъдат уведомени Обществеността, Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД.

 

 

Станислав Чупетловски

Изпълнителен директор