fbpx

Проведено ОСА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искал да Ви уведомя, че на 29.06.2018 г. се проведе редовно годишно общо събрание на акционерите в „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на което бяха представени 1 604 049 (един милион шестстотин и четири хиляди и четиридесет и девет) броя акции, представляващи 66,25 % (шестдесет и шест цяло и двадесет и пет стотни проценти) от общия брой акции с право на глас и 61,67 % (шестдесет и едно цяло и шестдесет и седем стотни проценти) от капитала на Дружеството.

На общото събрание беше представено едно пълномощно, от името на акционера Чавдар Христов Герасимов. Останалите акционери гласуваха лично или чрез своя законен представител (за акционерите юридически лица).

Общото събрание прие решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,60 лв. (шестдесет стотинки) за една привилегирована акция, както и да дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,30 лв. (тридесет стотинки) на обикновена акция.

В рамките на така приетите решения Съветът на директорите беше овластен от акционерите да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с процедурата по изплащане на дивидента на акционерите. Конкретните условия и ред за изплащане на дивидента ще бъдат определени допълнително от Съвета на директорите.

Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидент ще имат акционерите (привилегировани и обикновени), вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на годишното общо събрание (13.07.2018 г.). Плащането на дивидента ще се извършва чрез Бенчмарк  в срок до 28.08.2018 г.

На следващо място Общото събрание на акционерите взе решение за извършване на обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и/или привилегировани) от страна на „София Комерс – Заложни къщи” АД при следните параметри:

  1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас (обикновени и привилегировани), търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване по т. 4, но не повече от 10 на сто от капитала на Дружеството за целия период на обратното изкупуване;
  2. Минимална цена за една акция – 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки);
  3. Максимална цена за една акция – 6,00 лв. (шест лева);
  4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши в рамките на календарната 2018 г.;
  5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – „Бенчмарк Финанс“ АД;
  6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

Общото събрание освободи Тодор Ангелов Вачев като член на съвета на директорите на дружеството и избра на негово място Станислав Николаев Чупетловски като нов член на Съвета на директорите, който да довърши мандата на освободения член на СД.

Приложения: Протокол от редовно годишно общо събрание, заедно със списък на присъстващи акционери към него и пълномощни.

Станислав Чупетловски

 

Protokol OS

Списък на присъстващи акционери