fbpx

Решения на заседанието на Съвета на директорите

„На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ-София АД по Протокол № 53/22.12.2016 г., е взето следното решение:
Във връзка с подадено заявление за преместване по чл. 41, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на БФБ-София АД, на основание чл. 41, ал. 5, от същите, прекратява регистрацията на Алтернативен пазар BaSE, Сегмент акции, на емисия акции с ISIN код BG1100053054, борсов код 6SOA, издадени от София Комерс-Заложни къщи АД, считано от 27.12.2016 г. (вторник).
На основание чл. 31, ал. 8 от част III Правила за допускане до търговия, допуска до търговия на Основен пазар BSE, сегмент Standard емисия акции с ISIN код BG1100053054, борсов код 6SOA, издадени от София Комерс-Заложни къщи АД, считано от 27.12.2016 г. (вторник).
На основание чл. 40, ал. 1 от част III Правила за допускане до търговия, считано от 27.12.2016 г. поставя под наблюдение за срок от 3 (три) месеца емисията акции, издадена от София Комерс-Заложни къщи АД (6SOA).”