fbpx

София Комерс Заложни къщи присвои идентификатор на юридически лица (LEI)

От 15.11.2017г. Дружеството се сдоби с идентификатор на юридически лица (LEI), във връзка с  Регламента за извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (EMIR).

С настоящото, с оглед изискването на разпоредбата на чл. 79б от ЗППЦК и в срока съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) Ви уведомяваме, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД има издаден LEI код:

Наименование на ЮЛ на кирилица „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД
ЕИК 131459062
LEI код 485100BTLQ4TTTH6G473

 

Уведомление