fbpx

Изплащане на дивидент на привилегировани акции

Съгласно прието решение на проведеното на 31.05.2017 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, сума в размер изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260,10 лв. (четиридесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева и десет стотинки) или по 0,225 лв. (двадесет и две цяло и пет десети стотинки) за една привилегирована акция. Размерът на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) е 0.21375 лв.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 14.06.2017 г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 30.06.2017 г.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

дивидент уведомление