fbpx

Стратртира изплащане на дивидент на обикновени акции

Съгласно прието решение на проведеното на 31.05.2017 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели дивидент на акционерите с обикновени акции в общ размер на 555 000 (петстотин петдесет и пет хиляди лева); размер на дивидента за една акция бруто – 0.25 лв.; размер на дивидента за една акция нето (само за акционери физически лица) – 0.2375 (само за акционери физически лица) лв., което ще се извърши на един транш.

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 14.06.2017 г.

Началната дата на изплащане на дивидента е 26.06.2017 г.

Повече информация може да бъде открита в приложеното уведомление.

uvedomlenie divident