fbpx

Редовно събрание на акционерите на София Комерс Заложни къщи АД

Бих искала да Ви уведомя, че на 31.05.2017 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени 1 612 987 (един милион шестстотин и дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем) броя акции, представляващи 66,62 % (шестдесет и шест цяло и шестдесет и две стотни проценти) от общия брой акции с право на глас и 62,01 % (шестдесет и две цяло и една стотна проценти) от капитала на Дружеството.

На общото събрание бяха представени три пълномощни, на името на акционерите Калоян Иванов Ленков, ДФ „ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“ и ДФ „ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ“, управлявани от „ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ“ АД. Останалите акционери гласуваха лично или чрез своя законен представител (за акционерите юридически лица).

На следващо място, Общото събрание прие решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,225 лв. (двадесет и две цяло и пет десети стотинки), както и на дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на акция.

В рамките на така приетите решения Съветът на директорите беше овластен от акционерите да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с процедурата по изплащане на дивидента на акционерите. Конкретните условия и ред за изплащане на дивидента ще бъдат определени допълнително от Съвета на директорите.

Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидент ще имат акционерите (привилегировани и обикновени), вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на годишното общо събрание (14.06.2017 г.).

Общото събрание на акционерите прие решения за промяна на адреса на управление на Дружеството, което наложи извършване на промяна и в Устава на Дружеството, както и за преизбиране на настоящите членове на Съвета на директорите за нов 5-годишен мандат, считано от провеждане на общото събрание. Приетите промени са заявени за вписване по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

protokol OSA

Glasuvali

2_2017_05_31_SOFCOM_PoAs+UAS_reduced

uvedomlenie