fbpx

Изплащане на дивидент

Съгласно приетото решение на проведеното на 31.05.2017 г. Общо събрание на акционерите, „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще разпредели като гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството, сума в размер изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260,10 лв. (четиридесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева и десет стотинки) или по 0,225 лв. (двадесет и две цяло и пет десети стотинки) за една привилегирована акция.

На следващо място, Общото събрание на акционерите реши да се разпредели като дивидент на притежателите на обикновени акции сума в брутен размер на 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 555 000 лв. (петстотин петдесет и пет хиляди лева).

В съответствие с чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД като акционери 14 дни след датата на провеждане на Общото събрание, а именно към 14.06.2017 г.

Дружеството ще изплати на акционерите гласуваните дивиденти в срок до 31.08.2017 г., а конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително, за което надлежно ще бъдат уведомени Обществеността, Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД.

protokol OSA

uvedomlenie

 

Ирена Вачева,

изпълнителен директор