fbpx

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 31-05-2017 г. от12:00 часа в 1000 на адрес ул. Ралевица 74 при следния дневен ред:

В съответствие с чл. 115, ал. 4 и ал. 5 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, с ЕИК 131459062, което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 15.06.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник