fbpx

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31-05-2017г. от 12:00 часа в 1000, София, ул. Ралевица N 74 ет.3, при следния дневен ред:

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31.05.2017 г. от 12:00 ч., на адрес: гр. София, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 15.06.2017 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260,10 лв. (четиридесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева и десет стотинки) или по 0,225 лв. (двадесет и две цяло и пет десети стотинки) за една привилегирована акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на това Общо събрание;
Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде разпределен, както следва:
1) дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 555 000 лв. (петстотин петдесет и пет хиляди лева). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на това Общо събрание;
2) остатък в размер на 696 280,75 лв. (шестстотин деветдесет и шест хиляди двеста и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки), който да остане като неразпределена печалба.
Точка седма: Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., по предложение на одитния комитет

GFO2016

Oditorski doklad

Repport Management 2016

Декларация

Дневен ред

Допълнителни материали

Други материали

Корпоративно управление

Материали

Други

Уведомление