fbpx

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 31-05-2017г. от 12:00 часа в 1000, София, ул. Ралевица N 74 ет.3, при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2016 г.;
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2016 г.;
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г.;
Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260,10 лв. (четиридесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева и десет стотинки) или по 0,225 лв. (двадесет и две цяло и пет десети стотинки) за една привилегирована акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на това Общо събрание;
Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2016 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде разпределен, както следва:
1) дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 555 000 лв. (петстотин петдесет и пет хиляди лева). Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 3 месеца от провеждането на това Общо събрание;
2) остатък в размер на 696 280,75 лв. (шестстотин деветдесет и шест хиляди двеста и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки), който да остане като неразпределена печалба.
Точка седма: Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Владимир Делчев Владимиров за дейността им през периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., по предложение на одитния комитет;
Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 г., съгласно съдържащото се в материалите по дневния ред предложение.
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2016 г.;

Дневен ред

Други материали

Материали