fbpx

Върната облигационна емисия

Уважаеми господа,

 

Във връзка с настъпване на последното лихвено и главнично плащане по емисия облигации с ISIN: BG2100021133, издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, бе извършено плащането на главницата в размер на EUR 610 800 и лихвата по главницата в размер на EUR 36 770,16 към „Централен депозитар” АД – институцията, посредством която се изплащат всички лихвени и главнични плащания по облигационния заем на Дружеството. Датата, към която се определя съставът на облигационерите е 05.12.2016 г., а датата на падежа на плащането – 13.12.2016 г.

уведомление облигационна емисия КФН, БФБ, общ.