fbpx

Промяна в акционерния състав на Дружеството

“Уважаеми господа,

На основание чл. 148б от ЗППЦК с настоящото бих желала да Ви уведомя за следната промяна в акционерния състав на Дружеството:
В резултат на сключен договор за покупко-продажба на акции „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 175302519, притежаващо 12,91 % от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД, е прехвърлило притежавани от него акции, като към настоящия момент притежава 1,12 % от гласовете в Общото събрание и от капитала на Дружеството. Пламен Фердинанов Веселинов, притежаващ 0,29 % от капитала на Дружеството, е придобил 306 900 броя обикновени акции, като в резултат на придобиването към настоящия момент притежава 314 304 броя обикновени акции или 12,08 % от гласовете в Общото събрание и от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС – ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД.

 

уведомление акции