fbpx

Събрание на облигационерите ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В съответствие с чл. 100ц, ал. 1, изр. 1 от ЗППЦК, ви представям Покана заедно с писмени материали за свикване и провеждане на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което ще се проведе на 17.10.2016 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6.
Приложения: Писмени материали, които включват:
•    Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите;
•    Образец на пълномощно;
•    Предложения за решения по точките от дневния ред.

Писмените материали за събранието могат да бъдат открити на интернет сайта на дружеството http://sofcom.bg/, както и да се получат на адреса в представителния офис на Дружеството на адрес : гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, всеки ден от 10:00 до 17:00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на извънредното общо събрание на акционерите в Търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.
гр. София,
30.09.2016 г.

 

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

На основание чл. 100а, ал. 7, изр. второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, Андрей Славчев Мангъров, с ЕГН 7412076761, в качеството на Представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации, издадена от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 131459062, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 3, ет. 3, представлявано от изпълнителния директор Ирена Вачева.
Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 17.10.2016 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 11:30 часа на 17.10.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.
При липса на кворум, на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 01.11.2016 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.
Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:
„Точка първа: Даване на съгласие предстоящата процедура по конвертиране на облигациите от настоящата емисия в акции да се осъществи, както следва:
1.    В срок до 7 дни от уведомление от Съвета на директорите на емитента, извършено по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg, облигационерите следва да изявят писмено желание вместо да получат изплащане на номиналната стойност на притежаваните от тях облигации на падежа на емисията, да ги заменят (конвертират) в акции съгласно актуалното към датата на конвертиране конверсионно съотношение. Актуалното към 30.09.2016 г. конверсионно съотношение е 1/22.60, а конверсионната цена е 8.65 лв., с оглед на което за всяка една облигация могат да бъдат получени по 22,60 акции, всяка една с конверсионна цена от 8,65 лв.
2.    За писмено изявено желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите ще се счита всяко писмено волеизявление на облигационер, получено от емитента на хартия в деловодството в рамките на работното време (09-17 ч.) на адреса на представителния офис на Дружеството (гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6) до 17:00 ч. на седмия ден, считано от уведомлението по т. 1.
3.    На следващия работен ден след изтичане на 7-дневния срок, по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата www.sofcom.bg, Дружеството ще обяви списък на облигационерите, които са изявили желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите.
4.    В случай, че в срока по т. 1 не са постъпили писмени волеизявления от облигационери, на падежа на облигационния заем (13.12.2016 г.) всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем).
5.    В случай, че в срока по т. 1 постъпят писмени волеизявления от облигационери да участват в процедурата по конвертиране на облигациите, Общото събрание на акционерите следва да приеме нарочно решение по реда на т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Решението на Общото събрание на акционерите няма да породи задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а ще им даде възможност да упражнят това право.
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие предстоящата процедура по конвертиране на облигациите от настоящата емисия в акции да се осъществи, както следва:
1.    В срок до 7 дни от уведомление от Съвета на директорите на емитента, извършено по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg, облигационерите следва да изявят писмено желание вместо да получат изплащане на номиналната стойност на притежаваните от тях облигации на падежа на емисията, да ги заменят (конвертират) в акции съгласно актуалното към датата на конвертиране конверсионно съотношение. Актуалното към 30.09.2016 г. конверсионно съотношение е 1/22.60, а конверсионната цена е 8.65 лв., с оглед на което за всяка една облигация могат да бъдат получени по 22,60 акции, всяка една с конверсионна цена от 8,65 лв.
2.    За писмено изявено желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите ще се счита всяко писмено волеизявление на облигационер, получено от емитента на хартия в деловодството в рамките на работното време (09-17 ч.) на адреса на представителния офис на Дружеството (гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6) до 17:00 ч. на седмия ден, считано от уведомлението по т. 1.
3.    На следващия работен ден след изтичане на 7-дневния срок, по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата www.sofcom.bg, Дружеството ще обяви списък на облигационерите, които са изявили желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите.
4.    В случай, че в срока по т. 1 не са постъпили писмени волеизявления от облигационери, на падежа на облигационния заем (13.12.2016 г.) всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем).
5.    В случай, че в срока по т. 1 постъпят писмени волеизявления от облигационери да участват в процедурата по конвертиране на облигациите, Общото събрание на акционерите следва да приеме нарочно решение по реда на т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Решението на Общото събрание на акционерите няма да породи задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а ще им даде възможност да упражнят това право.
Точка втора: Приемане на решение за възлагане на Емитента да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията на Общото събрание на облигационерите по предходната точка;
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента да предприеме всички необходими решения и действия за изпълнение на решенията на Общото събрание на облигационерите по предходната точка.
Точка трета: Разни.“

Представителят на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.
Към 30.09.2016 г. (датата на вземане на решение за свикване на Общо събрание на облигационерите), Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД е 15 058 броя, като от тях 5 280 са обратно изкупени от емитента и на основание чл. 204, ал. 5 във връзка с чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези облигации до тяхното прехвърляне. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.
Правото на глас в Общото събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД (ЦД), като облигационери, 5 дни преди датата на провеждане на Общото събрание – т.е. към 12.10.2016 г.
Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.
Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.
Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното Общо събрание, които са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД и на Представителя на облигационерите не по-късно от обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.
Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.
Облигационерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.
Пълномощниците на облигационерите – физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от облигационера за това Общото събрание на облигационерите с минимално съдържание, упоменато по-горе, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице – облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за това Общо събрание от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа на адреса на представителния офис на:
„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД
Адрес:    гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6
Телефон:    (02) 962 76 63; (02) 962 96 90
Лице за контакт:    Ясена Зашева – Директор Връзка с Инвеститорите

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ НА „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

което ще се проведе на 17.10.2016 г. от 12:00 часа,
в гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6

Съдържание:

1.    Общи положения    3
2.    Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник    5
3.    Дневен ред на Общо събрание на облигационерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД    9
4.    Писмени материали и приложения (ако е необходимо)    12

1.    Общи положения
Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон и се предоставят безплатно на облигационерите на дружеството.
Общо събрание на облигационерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД е редовно свикано с покана до облигационерите, обявена в Търговския регистър.
Общо събрание на облигационерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще се проведе на 17.10.2016 г. от 12:00 часа, в гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите ще започне в 11:30 часа на 17.10.2016 г. на мястото на провеждане на общото събрание.
При липса на кворум, на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 01.11.2016 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.
Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД е 15 058 броя, като от тях 5 280 са обратно изкупени от емитента и на основание чл. 204, ал. 5 във връзка с чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези облигации до тяхното прехвърляне. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.
Правото на глас в Общото събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД (ЦД), като облигационери, 5 дни преди датата на провеждане на Общото събрание – т.е. към 12.10.2016 г.
Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.
Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон.
Пълномощното, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.
Облигационерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.
Пълномощниците на облигационерите – физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, които трябва да са издадени от облигационера за това общо събрание на облигационерите, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице – облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.
Всеки пълномощник, който представлява облигационер или облигационери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си.

2.    Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.

ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният/ата, ________________________________, ЕГН _____________, с лична карта №____________, издадена на ________ година от МВР-_________, в качеството си на ______________________ на „________________” ________, със седалище и адрес на управление ________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _______________,

в качеството си на облигационер, притежаващ ___________ броя облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100021133, издадена от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД,

на основание чл.214, ал.5 във връзка с чл. 226 от Търговския закон.

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

________________________________, ЕГН _____________, с лична карта №____________, издадена на ________ година от МВР-_________, с постоянен адрес _________________________________

със следните права:
Да представлява мен/ дружеството на Общото събрание на облигационерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което ще се проведе на 17.10.2016 г. от 12:00 часа, в гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, а при липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 01.11.2016 г. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.
Да гласува с всички притежавани от мен/ дружеството облигации по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:
„Точка първа: Даване на съгласие предстоящата процедура по конвертиране на облигациите от настоящата емисия в акции да се осъществи, както следва:
1.    В срок до 7 дни от уведомление от Съвета на директорите на емитента, извършено по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg, облигационерите следва да изявят писмено желание вместо да получат изплащане на номиналната стойност на притежаваните от тях облигации на падежа на емисията, да ги заменят (конвертират) в акции съгласно актуалното към датата на конвертиране конверсионно съотношение. Актуалното към 30.09.2016 г. конверсионно съотношение е 1/22.60, а конверсионната цена е 8.65 лв., с оглед на което за всяка една облигация могат да бъдат получени по 22,60 акции, всяка една с конверсионна цена от 8,65 лв.
2.    За писмено изявено желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите ще се счита всяко писмено волеизявление на облигационер, получено от емитента на хартия в деловодството в рамките на работното време (09-17 ч.) на адреса на представителния офис на Дружеството (гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6) до 17:00 ч. на седмия ден, считано от уведомлението по т. 1.
3.    На следващия работен ден след изтичане на 7-дневния срок, по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата www.sofcom.bg, Дружеството ще обяви списък на облигационерите, които са изявили желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите.
4.    В случай, че в срока по т. 1 не са постъпили писмени волеизявления от облигационери, на падежа на облигационния заем (13.12.2016 г.) всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем).
5.    В случай, че в срока по т. 1 постъпят писмени волеизявления от облигационери да участват в процедурата по конвертиране на облигациите, Общото събрание на акционерите следва да приеме нарочно решение по реда на т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Решението на Общото събрание на акционерите няма да породи задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а ще им даде възможност да упражнят това право.
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие предстоящата процедура по конвертиране на облигациите от настоящата емисия в акции да се осъществи, както следва:
1.    В срок до 7 дни от уведомление от Съвета на директорите на емитента, извършено по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg, облигационерите следва да изявят писмено желание вместо да получат изплащане на номиналната стойност на притежаваните от тях облигации на падежа на емисията, да ги заменят (конвертират) в акции съгласно актуалното към датата на конвертиране конверсионно съотношение. Актуалното към 30.09.2016 г. конверсионно съотношение е 1/22.60, а конверсионната цена е 8.65 лв., с оглед на което за всяка една облигация могат да бъдат получени по 22,60 акции, всяка една с конверсионна цена от 8,65 лв.
2.    За писмено изявено желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите ще се счита всяко писмено волеизявление на облигационер, получено от емитента на хартия в деловодството в рамките на работното време (09-17 ч.) на адреса на представителния офис на Дружеството (гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6) до 17:00 ч. на седмия ден, считано от уведомлението по т. 1.
3.    На следващия работен ден след изтичане на 7-дневния срок, по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата www.sofcom.bg, Дружеството ще обяви списък на облигационерите, които са изявили желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите.
4.    В случай, че в срока по т. 1 не са постъпили писмени волеизявления от облигационери, на падежа на облигационния заем (13.12.2016 г.) всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем).
5.    В случай, че в срока по т. 1 постъпят писмени волеизявления от облигационери да участват в процедурата по конвертиране на облигациите, Общото събрание на акционерите следва да приеме нарочно решение по реда на т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Решението на Общото събрание на акционерите няма да породи задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а ще им даде възможност да упражнят това право.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка втора: Приемане на решение за възлагане на Емитента да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията на Общото събрание на облигационерите по предходната точка;
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента да предприеме всички необходими решения и действия за изпълнение на решенията на Общото събрание на облигационерите по предходната точка.
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка трета: Разни.“
Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.
В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.

Дата:_______ г.                Упълномощител: _______________

гр. _________

3.    Дневен ред на Общото събрание на облигационерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД
„Точка първа: Даване на съгласие предстоящата процедура по конвертиране на облигациите от настоящата емисия в акции да се осъществи, както следва:
6.    В срок до 7 дни от уведомление от Съвета на директорите на емитента, извършено по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg, облигационерите следва да изявят писмено желание вместо да получат изплащане на номиналната стойност на притежаваните от тях облигации на падежа на емисията, да ги заменят (конвертират) в акции съгласно актуалното към датата на конвертиране конверсионно съотношение. Актуалното към 30.09.2016 г. конверсионно съотношение е 1/22.60, а конверсионната цена е 8.65 лв., с оглед на което за всяка една облигация могат да бъдат получени по 22,60 акции, всяка една с конверсионна цена от 8,65 лв.
7.    За писмено изявено желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите ще се счита всяко писмено волеизявление на облигационер, получено от емитента на хартия в деловодството в рамките на работното време (09-17 ч.) на адреса на представителния офис на Дружеството (гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6) до 17:00 ч. на седмия ден, считано от уведомлението по т. 1.
8.    На следващия работен ден след изтичане на 7-дневния срок, по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата www.sofcom.bg, Дружеството ще обяви списък на облигационерите, които са изявили желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите.
9.    В случай, че в срока по т. 1 не са постъпили писмени волеизявления от облигационери, на падежа на облигационния заем (13.12.2016 г.) всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем).
10.    В случай, че в срока по т. 1 постъпят писмени волеизявления от облигационери да участват в процедурата по конвертиране на облигациите, Общото събрание на акционерите следва да приеме нарочно решение по реда на т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Решението на Общото събрание на акционерите няма да породи задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а ще им даде възможност да упражнят това право.
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие предстоящата процедура по конвертиране на облигациите от настоящата емисия в акции да се осъществи, както следва:
6.    В срок до 7 дни от уведомление от Съвета на директорите на емитента, извършено по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg, облигационерите следва да изявят писмено желание вместо да получат изплащане на номиналната стойност на притежаваните от тях облигации на падежа на емисията, да ги заменят (конвертират) в акции съгласно актуалното към датата на конвертиране конверсионно съотношение. Актуалното към 30.09.2016 г. конверсионно съотношение е 1/22.60, а конверсионната цена е 8.65 лв., с оглед на което за всяка една облигация могат да бъдат получени по 22,60 акции, всяка една с конверсионна цена от 8,65 лв.
7.    За писмено изявено желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите ще се счита всяко писмено волеизявление на облигационер, получено от емитента на хартия в деловодството в рамките на работното време (09-17 ч.) на адреса на представителния офис на Дружеството (гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6) до 17:00 ч. на седмия ден, считано от уведомлението по т. 1.
8.    На следващия работен ден след изтичане на 7-дневния срок, по реда на чл. 100т и 100ф от ЗППЦК, както и на интернет страницата www.sofcom.bg, Дружеството ще обяви списък на облигационерите, които са изявили желание за участие в процедурата по конвертиране на облигациите.
9.    В случай, че в срока по т. 1 не са постъпили писмени волеизявления от облигационери, на падежа на облигационния заем (13.12.2016 г.) всеки облигационер ще получи сума, равна на номиналната стойност на записаните от него облигации (главница по облигационния заем).
10.    В случай, че в срока по т. 1 постъпят писмени волеизявления от облигационери да участват в процедурата по конвертиране на облигациите, Общото събрание на акционерите следва да приеме нарочно решение по реда на т. 12.1 от Проспекта за предлагане на 3-годишни конвертируеми облигации на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Решението на Общото събрание на акционерите няма да породи задължение за притежателите на облигации да ги конвертират в акции, а ще им даде възможност да упражнят това право.
Точка втора: Приемане на решение за възлагане на Емитента да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на решенията на Общото събрание на облигационерите по предходната точка;
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на Емитента да предприеме всички необходими решения и действия за изпълнение на решенията на Общото събрание на облигационерите по предходната точка.
Точка трета: Разни.“

4.    Писмени материали и приложения (ако е необходимо)
Няма писмени материали и приложения в допълнение към направеното от представителя на облигационерите предложение на проект за решение по въпросите от дневния ред на общото събрание на облигационерите.