fbpx

Размер на капитала на Дружеството към 31.08.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Бих искала да Ви уведомя, че в резултат на приключилата на 02.08.2016 г. процедура по публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД, проведено съгласно решение на Съвета на директорите от 26.04.2016 г., капиталът на Дружеството бе увеличен с 201 154 привилегировани акции, с номинална стойност от 1 (един) лев и емисионна стойност от 5 (пет) лева за една акция.
В резултат на това към 31.08.2016 г. размерът на капитала на Дружеството е 2 601 154 (два милиона шестстотин и една хиляди сто петдесет и четири) лева.
Към 31.08.2016 г. Дружеството има издадени два класа акции, както следва:
1.    2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) броя обикновени, поименни, безналични акции, с право на глас в Общото събрание на Дружеството. 180 000 броя от акциите с право на глас са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне. С оглед на това, обикновените акции с право на глас са 2 220 000.
2.    201 154 (двеста и една хиляди сто петдесет и четири) броя привилегировани, поименни, безналични акции с право на един глас в Общото събрание на Дружеството.
3.    Общият брой акции с право на глас в Общото събрание на Дружеството е 2 421 154 от общо 2 601 154 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството.

 

Ирена Вачева- Изп. Директор