fbpx

Информация за общия брой акции с право на глас и размер на капитала на Дружеството

На основание чл. 112д от ЗППЦК представяме информация за общия брой акции с право на глас и размер на капитала на Дружеството към 31.08.2016 г.”

уведомление