fbpx

Сключен договор за оповестяване на обществеността регулирана информация

” Съгласно изискването на пар. 38 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, с настоящото Ви информирам, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД има сключен договор със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, разкрива и оповестява на обществеността регулирана информация по смисъла на ЗППЦК чрез специализираната финансова медия X3NEWS, достъпна на адрес: http://www.x3news.com/.“

уведмление X3