fbpx

Резултати от процедурата по публично предлагане на акциите от увеличението на капитала

“Процедурата по публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, проведено съгласно решение на Съвета на директорите от 26.04.2016 г., приключи успешно на 02.08.2016 г. при следните резултати:
общ брой записани и изплатени акции – 201 154 (двеста и една хиляди сто петдесет и четири) броя привилегировани акции; номинална стойност на акциите – 1 (един) лев; емисионна стойност на акциите – 5 (пет) лева. В тази връзка на 11.08.2016 г. по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписано увеличението на капитала на Дружеството от 2 400 000 лева на 2 601 154 лева, както и новия клас 201 154 привилегировани акции от капитала на Дружеството. С оглед увеличението на капитала бяха извършени промени в чл. 7 и чл. 19а от Устава на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, отнасящи се до размера на капитала и правата, които предвиждат класовете акции на Дружеството. Актуализираният Устав бе обявен по електронното дело на „София Комерс – Заложни къщи“ АД в Търговския регистър на 11.08.2016 г. с вписване № 20160811135129.“

3_2016_08_11_SOFCOM_TR_excerpt

Уведомление до КФН, ЦД, БФБ, обществ.

Устав