fbpx

Промени в капитала и устава на Дружеството

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Бих искала да Ви уведомя, че процедурата по публично предлагане на акциите от увеличението на капитала на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД, проведено съгласно решение на Съвета на директорите от 26.04.2016 г., приключи успешно на 02.08.2016 г. при следните резултати: общ брой записани и изплатени акции – 201 154 (двеста и една хиляди сто петдесет и четири) броя привилегировани акции; номинална стойност на акциите – 1 (един) лев; емисионна стойност на акциите – 5 (пет) лева.
В тази връзка на 11.08.2016 г. по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър бе вписано увеличението на капитала на Дружеството от 2 400 000 лева на 2 601 154 лева, както и новия клас 201 154 привилегировани акции от капитала на Дружеството. С оглед увеличението на капитала бяха извършени промени в чл. 7 и чл. 19а от Устава на „София Комерс – Заложни къщи“ АД, отнасящи се до размера на капитала и правата, които предоставят класовете акции на Дружеството. Актуализираният Устав бе обявен по електронното дело на „София Комерс – Заложни къщи“ АД в Търговския регистър на 11.08.2016 г. с вписване № 20160811135129. Промените в Устава са следните:
1.    Чл. 7 се изменя, както следва:
„Капиталът на Дружеството е в размер на 2 601 154 (два милиона шестотин и една хиляди сто петдесет и четири) лева, изцяло записан и внесен, разпределен в 2 601 154 (два милиона шестотин и една хиляди сто петдесет и четири) акции с номинална стойност 1 (един) лев всяка.“
2.    В член 19а, ал. 1 се изменя, както следва:
„Чл.19а. (1) (изм. ОСА от 08.04.2016 г., изм. СД от 05.08.2016 г.) Дружеството има издадени два класа акции: обикновени и привилегировани.“
3.    В член 19а се създават нови алинеи 2, 3 и 4, както следва:
„(2) (отм. ОСА от 08.04.2016 г., нова, приета СД от 05.08.2016 г.) Обикновените акции на Дружеството предоставят на своите притежатели правата по чл. 19, ал. 1 по-горе.
(3) (отм. ОСА от 08.04.2016 г., нова, приета СД от 05.08.2016 г.) Привилегированите акции на Дружеството предоставят на своите притежатели и право на гарантиран, фиксиран дивидент в размер на 12 % от емисионната стойност на привилегированата акция на годишна база, за срок от 5 години. Дивидентът по привилегированите акции е кумулативен, т.е. дори и да не бъде изплатен през изискуемата година той е дължим на акционерите, като на датата на конвертиране в обикновени акции Дружеството е длъжно да изплати всички кумулирани и неизплатени дивиденти. В случай, че за дадена година средствата, които могат да бъдат разпределяни като дивидентни плащания са недостатъчни, за да покрият размера на дължимия гарантиран дивидент по всички привилегировани акции, Дружеството ще разпредели тези средства пропорционално между всички притежатели на привилегировани акции. Подлежащата на изплащане, но неизплатена част от дивидентните плащания за съответната година ще бъде пренесена към дължимите дивидентни плащания за следващата/следващите години. Пренесен към дължимите дивидентни плащания за следващата/следващите години ще бъде и дължимият гарантиран дивидент, който не е изплатен, поради това, че през съответната година Дружеството не е формирало разпределяема печалба. Дивидентът по пригилегированите акции се изплаща преди изплащането на дивидент по обикновените акции. Дължимият гарантиран дивидент за годината, в която емисията привилегировани акции е регистрирана в „Централен депозитар“ АД се определя пропорционално на оставащия брой календарни дни до изтичането на съответната година, като за начало на периода се взима датата на регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД. Дължимият гарантиран дивидент за годината, в която привилегированите акции се конвертират в обикновени акции се определя пропорционално на изминалия брой календарни дни от началото на съответната година до датата на конвертиране на привилегированите акции в обикновени.
(4) (нова, приета СД от 05.08.2016 г.) С изтичане на 5 календарни години от датата на регистрация на емисията привилегировани акции в „Централен депозитар“ АД, привилегиите, които дават на притежателите си акциите от емисията привилегировани акции отпадат и същите се превръщат в обикновени акции, даващи право на 1 глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Отпадането на привилегиите по акциите и превръщането им в обикновени акции става по право, без да е необходимо изявление в този смисъл на притежателите на привилегированите акции. Отпадането на привилегиите по акциите и превръщането им в обикновени акции се вписва в Търговския регистър по партидата на Дружеството.“

 

Устав 12.08.2016