fbpx

Успешно увеличение на капитала

След приключване на срока на подписката и преброяване на направените заявки за записване на привилегировани акции от увеличението на капитала на Дружеството, Изпълнителния директор констатира:
Подадени са заявки за записване на 201,154 (двеста и една хиляди сто петдесет и четири) привилегировани акции.
В следствие на подадените заявки, капиталът на дружеството ще бъде увеличен в размер на 201,154 (двеста и една хиляди сто петдесет и четири) лева, разделени в 201,154 привилегировани акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5.00 лв. за една акция.
Подписката се счита за успешна.
По време на провеждане на подписката Дружеството не срещна затруднения, спорове други подобни, с изключение на надвнесени суми в размер на 2,508.20лв. по набирателната сметка на Дружеството. Тази разлика представлява 2,500.00лв. дублирана сума по заявка за записване и 8,20лв. от курсова разлика по друга заявка. Надвнесените две суми ще бъдат върнати на акционерите след като дружеството има право да разполага с паричните средства, внесени по набирателната сметка.