fbpx

Плащане на лихва по облигационна емисия

заложна къща облигация

“В понеделник на 13.06 ще се извърши лихвеното плащане на облигационната емисия”, заяви изп. Директор на “Заложни Къщи София Комерс” АД Ирена Вачева.

Ето и параметрите на самата емисия:

– дата на емитиране 13.12.2013г

– срок на облигацията – 36 месеца

– период на лихвено плащане- 6 месечно

– Размерът на емисията е 1 505 800 евро

– броят на облигациите е 15 058

– номинална стойност на една облигация 100 евро.

Пазарната партида е един лот = 10 броя облигации.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева.

– вид на облигациите – безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми,  необезпечени облигации

 

Право да получат лихвено плащане имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД, 3 работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, тоест до 10.06.2016г.  съответно 5 работни дни преди падежа на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на пълния падеж на емисията.