fbpx

И отново покана за ИОС на София Комерс

Директорът на София Комерс Заложни Къщи АД г-ца Вачева има удоволствието да Ви покани на Извънредно общо Събрание на 27.06.2016г.

Целта е да се коригират няколко члена от Устава на Дружеството, с оглед на законодателните промени през последните години.

П О К А Н А
за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, а при липса на кворум Общото събрание на акционерите ще се проведе поне 14 дни по-късно, а именно на 12.07.2016 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
„Точка първа: Приемане на промени в Устава на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД:
1.    Член 15, алинея 5 се изменя, както следва:
„(5) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началният и крайният срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от Комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по предходното изречение се оповестява в Търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.“
2.    Член 15, алинея 6 се изменя, както следва:
„(6) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите – след оповестяване и публикуване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, Регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.”
3.    Член 20, алинея 1 се изменя, както следва:
Чл.20 (1) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 %  (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:
1. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
2. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съд исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;
3. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
5. (предишна ал. 2, т. 2, изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.
4.    Член 20, алинея 2, т. 2 се отменя. Точка 1 става основен текст на ал. 2 и се изменя, както следва:
(2) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;
1. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);
2. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);

Точка втора: Разни.“
Поканват се всички акционери да присъстват на общото събрание, лично или чрез упълномощен представител.
Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в извънредното общо събрание се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар” АД (ЦД), като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на извънредното общо събрание – т.е. към 13.06.2016 г. ЦД предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към 13.06.2016 г., имат право да участват и гласуват на общото събрание.
Към 18.05.2016 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредно общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите), капиталът на „София Комерс – Заложни Къщи” АД е в размер на 2 400 000 лева. Дружеството има издаден 1 клас акции – 2,400,000 броя обикновени акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към дата 18.05.2016 г. е 2,400,000 броя акции, като 180 000 броя от тях са собственост на „София Комерс – Заложни къщи” АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.
Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в дневния ред на общото събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни, преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на „София Комерс-Заложни Къщи” АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание ще се извършва от 11:00 часа. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.
Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.
Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на представителния офис на Дружеството: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6 оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най-късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 27.06.2016 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@sofcom.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.
Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.
Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.
При липса на кворум, извънредното общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон на 12.07.2016 г. от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.
Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите в представителния офис на Дружеството на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.
Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез http://x3news.com.
Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg.

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ

ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

„СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД,

което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 12:00 часа,
в гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6

Представените писмени материали са одобрени от Съвета на директорите на Дружеството.

Съдържание:

1.    Общи положения    3
2.    Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.    6
3.    Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД    9
4.    Писмени материали и приложения (ако е необходимо)    11

1.    Общи положения
Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 224 от Търговския закон и чл. 26 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, одобрени са от Съвета на Директорите на Дружеството и се предоставят безплатно на акционерите. За получаването им акционерът полага подпис в изготвен за целта списък. Ако материалите се предоставят на пълномощник на акционер, той следва да се легитимира с пълномощно, препис от което се прилага към списъка по предходното изречение.
Извънредното общо събрание на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД е редовно свикано с покана до акционерите, обявена в Търговския регистър и публикувана на интернет страницата на Дружеството www.sofcom.bg и http://x3news.com, съгласно изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за търговския регистър и Устава на Дружеството.
Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ще се проведе на 27.06.2016 г. от 12:00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6.
Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа на 27.06.2016 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.
Към 18.05.2016 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното общо събрание на Дружеството от Съвета на директорите), капиталът на „София Комерс – Заложни Къщи” АД е в размер на 2 400 000 лева. Дружеството има издаден 1 клас акции – 2,400,000 броя обикновени акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Общият брой акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към дата 18.05.2016 г. е 2,400,000 броя акции, като 180 000 броя от тях са собственост на „София Комерс – Заложни къщи” АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.
Съгласно чл. 118, ал. 2, т. 4 от ЗППЦК, във връзка с чл. 223а от Търговския закон, право да включват въпроси в дневния ред на извънредното общо събрание и да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред, имат акционери, които заедно или поотделно притежават акции, представляващи най-малко пет на сто от капитала на Дружеството. Не по-късно от 15 дни, преди откриването на общото събрание лицата по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. В посочените случаи на допълнително включване на въпроси, акционерите представят на Комисия за финансов надзор и на „София Комерс-Заложни Къщи” АД, най-късно на следващия работен ден, след обявяването на въпросите в Търговския регистър, списъка с въпроси, предложенията за решения и писмените материали, свързани с техните предложения. Дружеството актуализира поканата и я публикува, заедно с писмените материали, при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК незабавно, но не по-късно от края на работния ден, следващ датата на получаване на уведомлението за включването на въпросите в дневния ред. Всеки акционер или пълномощник може в деня на събранието да прави предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на ОСА и крайният срок за упражняване на това право е до приключване на обсъжданията на съответната точка по време на ОСА. Всеки акционер има право по време на ОСА да поставя въпроси на членовете на СД, относно икономическото и финансово състояние и търговската дейност на Дружеството, независимо дали те са свързани с дневния ред, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.
Регистрацията на акционерите за участие в извънредното общо събрание ще се извършва от 11:00 часа. Акционерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице и документ за самоличност. Акционерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност.
Акционерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите може да представлява акционер в общото събрание, ако акционерът изрично е посочил начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът може да представлява повече от един акционер в общото събрание на публичното дружество. В този случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които той представлява. Пълномощното за участие в общото събрание на акционерите трябва да бъде писмено, изрично, за конкретно общо събрание и да отговаря на минималното изискване за съдържание, установено в чл. 116, ал. 1 ЗППЦК. Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството. Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника, съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, са нищожни.
Документите, издадени на чужд език трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.
Всеки, който представлява акционер или акционери в общото събрание следва да уведоми за това Дружеството и да представи на адреса на представителния офис на Дружеството: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6 оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, най- късно при започване на регистрацията за участие в общото събрание в 11:00 часа на 27.06.2016 г. В срока по предходното изречение Дружеството може да бъде уведомено за представляването на акционер от пълномощник и чрез електронно съобщение, изпратено на електронен адрес: office@sofcom.bg. Към електронното съобщение трябва да бъде прикрепен електронен документ (образ на пълномощното, изготвено по образеца, предоставен от Дружеството), който трябва да е подписан с универсален електронен подпис от законния представител на упълномощител – юридическо лице или съответно от упълномощителя – физическо лице. Образец на писменото пълномощно за представляване на акционер на общото събрание е приложен към писмените материали за общото събрание и може да бъде получен по предвидения за тях ред.
Дружеството публикува на своята Интернет страница условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание.
Не се допуска гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.
При липса на кворум, извънредното общо събрание ще се проведе законно, независимо от представения на него капитал, по реда на чл. 227, ал. 3 от Търговския закон и чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК на 12.07.2016 г. в същия час и на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от ТЗ.
Поканата за участие в Общото събрание, писмените материали по дневния ред и образецът на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание са на разположение на акционерите в представителния офис на Дружеството на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, всеки ден от 10:00 до 16:30 часа и при поискване се предоставят безплатно на всеки акционер.
Поканата, заедно с писмените материали за събранието е оповестена по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3, чрез http://x3news.com.
Поканата за събранието, заедно с всички писмени материали за събранието и образец на писмено пълномощно за представляване на акционер в общото събрание на електронен носител са достъпни за изтегляне на интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg.

2.    Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник. Пълномощното е приложимо за физически и юридически лица.
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, ________________________________, ЕГН _____________, с лична карта №____________, издадена на ________ година от МВР-_________, в качеството си на ______________________ на „________________” ________, със седалище и адрес на управление ________________________, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК _______________,

в качеството си на акционер, притежаващ ___________ броя акции от капитала на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД,
на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от ЗППЦК

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

________________________________, ЕГН _____________, с лична карта №____________, издадена на ________ година от МВР-_________, с постоянен адрес _________________________________

със следните права:
1.    Да представлява мен/дружеството на извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 12:00 часа, в седалището на Дружеството: гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, а при липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе поне 14 дни по-късно (на 12.07.2016 г.) в същия час и на същото място независимо от представения на него капитал.
2.    Да гласува с всички притежавани от мен/дружеството акции по въпросите от дневния ред на събранието съгласно указания по-долу начин, а именно:
Точка първа: Приемане на промени в Устава на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД:
1.    Член 15, алинея 5 се изменя, както следва:
„(5) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началният и крайният срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от Комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по предходното изречение се оповестява в Търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.“
2.    Член 15, алинея 6 се изменя, както следва:
„(6) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите – след оповестяване и публикуване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, Регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.”
3.    Член 20, алинея 1 се изменя, както следва:
Чл.20 (1) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 %  (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:
1. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
2. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съд исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;
3. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
5. (предишна ал. 2, т. 2, изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.
4.    Член 20, алинея 2, т. 2 се отменя. Точка 1 става основен текст на ал. 2 и се изменя, както следва:
(2) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;
1. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);
2. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);
Начин на гласуване: „за”, „против”, „въздържал се”

Точка втора: Разни.”

Волеизявлението на упълномощителя за начина на гласуване на пълномощника се прави чрез отбелязване (подчертаване или ограждане) на възможностите за гласуване по всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред.
В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред, пълномощникът има право на преценка дали да гласува и по какъв начин.
Упълномощаването обхваща и гласуването по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обявени съобразно чл. 223 и чл. 223а ТЗ. По тези въпроси пълномощникът има право по своя преценка да реши дали да гласува и по какъв начин.
Съгласно чл. 116, ал. 4 ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.
Пълномощното следва да бъде нотариално заверено, в съответствие с изискването на чл. 28, ал. 2 от Устава на Дружеството.

Дата:_______ г.                Упълномощител: _______________

гр. _________

3.    Дневен ред на извънредното Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД

Точка първа: Приемане на промени в Устава на Дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД:
1.    Член 15, алинея 5 се изменя, както следва:
„(5) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началният и крайният срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от Комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по предходното изречение се оповестява в Търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.“
2.    Член 15, алинея 6 се изменя, както следва:
„(6) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите – след оповестяване и публикуване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, Регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.”
3.    Член 20, алинея 1 се изменя, както следва:
Чл.20 (1) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 %  (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:
1. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
2. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съд исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;
3. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
5. (предишна ал. 2, т. 2, изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.
4.    Член 20, алинея 2, т. 2 се отменя. Точка 1 става основен текст на ал. 2 и се изменя, както следва:
(2) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;
1. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);
2. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);

Точка втора: Разни.“

4.    Писмени материали и приложения (ако е необходимо)
Материали по точка 1 от Дневния ред:
Съветът на Директорите предлага на Общото събрание на акционерите следния проект за решение:
Проект за решение: Общото събрание на акционерите извършва следните промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ”АД:
1.    Член 15, алинея 5 се изменя, както следва:
„(5) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началният и крайният срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от Комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по предходното изречение се оповестява в Търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.“
2.    Член 15, алинея 6 се изменя, както следва:
„(6) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите – след оповестяване и публикуване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, Регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.”
3.    Член 20, алинея 1 се изменя, както следва:
Чл.20 (1) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 %  (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:
1. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
2. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съд исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;
3. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
5. (предишна ал. 2, т. 2, изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.
4.    Член 20, алинея 2, т. 2 се отменя. Точка 1 става основен текст на ал. 2 и се изменя, както следва:
(2) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;
1. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);
2. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);

Приложение № 1: Проект на промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

П Р О Е К Т
на промени в Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ” АД,
които предстоят да бъдат гласувани от извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 12:00 часа, в гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6

1.    Член 15, алинея 5 се изменя, както следва:
„(5) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Дружеството публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок на подписката, съответно началният и крайният срок на продажбата, регистрационния номер на издаденото от Комисията потвърждение, мястото, времето и начина за запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба. Съобщението по предходното изречение се оповестява в Търговския регистър и се публикува най-малко в два централни ежедневника и на интернет страниците на Дружеството, когато ценните книжа са предложени от него, и на инвестиционните посредници, участващи в предлагането, най-малко 7 дни преди началния срок на подписката или началото на продажбата.“
2.    Член 15, алинея 6 се изменя, както следва:
„(6) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) След получаване на решението на общото събрание по алинея 4, когато решението за увеличение на капитала е взето от съвета на директорите – след оповестяване и публикуване на съобщението по алинея 5 по-горе, регулираният пазар, на който се търгуват акциите, незабавно оповестява последната дата за сключване на сделки с тях, в резултат на които приобретателят на акциите има право да участва в увеличението на капитала. За периода, в който акциите се прехвърлят с право за участие в увеличението на капитала, Регулираният пазар може да прилага особени правила относно ценови ограничения за подаваните поръчки или котировки и за сключените сделки.”
3.    Член 20, алинея 1 се изменя, както следва:
Чл.20 (1) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 %  (пет процента) от капитала на Дружеството, могат:
1. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да предявят иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството за обезщетение на вреди, причинени на Дружеството от действия или бездействия на членовете на съвета на директорите и на прокуристите на Дружеството;
2. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) при бездействие на Съвета на директорите, което застрашава интересите на Дружеството, могат да предявят пред съд исковете на Дружеството срещу трети лица. Като страна по делото се призовава и Дружеството;
3. (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат от общото събрание или от окръжния съд назначаването на контрольори, които да проверят цялата счетоводна документация на Дружеството и да изготвят доклад за констатациите си;
4. да искат от окръжния съд свикване на общо събрание на акционерите или овластяване на техен представител да свика общо събрание по определен от тях дневен ред.
5. (предишна ал. 2, т. 2, изм. ОСА от 27.06.2016 г.) да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание на акционерите по реда на чл.223а от Търговския закон.
4.    Член 20, алинея 2, т. 2 се отменя. Точка 1 става основен текст на ал. 2 и се изменя, както следва:
(2) (изм. ОСА от 27.06.2016 г.) Акционери, които повече от три месеца притежават заедно или поотделно най-малко 5 % (пет процента) от капитала на Дружеството могат да поискат от Съвета на директорите свикване на общо събрание. В случай, че в едномесечен срок от искането, то не бъде удовлетворено или ако общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок от заявяване на искането, окръжният съд свиква общо събрание или овластява акционерите, поискали свикването, или техен представител да свика събранието;
1. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);
2. (отм. ОСА от 27.06.2016 г.);

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание на „София Комерс-Заложни Къщи” АД, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 12:00 часа, в гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27.06.2016 г. от 12:00 часа, в гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, може да се извърши с пълномощно подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес office@sofcom.bg, като в този случай то следва да бъде подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл. 116, ал 1 и 2 от ЗППЦК.
Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в годишното общо събрание в 11:00 часа. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за общото събрание.