fbpx

увеличаване на капитала на компанията чрез емитиране на нова емисия привилегировани акции

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД (Дружеството) уведомява обществеността, че на 26.04.2016 г. Съветът на директорите прие решение съгласно чл. 36а, ал. 1 от Устава на дружеството за увеличаване на капитала на компанията чрез емитиране при условията на първично публично предлагане на нова емисия привилегировани акции при следните условия:
1.1.    Издаване на нови 1 110 000 (един милион сто и десет хиляди) броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми, привилегировани акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 (един) лев всяка акция, и емисионна стойност 5.00 лв. (пет лева), като увеличението ще се счита за успешно, ако бъдат записани и заплатени минимум 200 000 (двеста хиляди) привилегировани акции с емисионна стойност от 5.00 лв. (пет лева).
1.2.    Привилегията по новоиздадените акции се изразява в правото на фиксиран дивидент в размер на 12% (дванадесет процента) на годишна база, за срок от 5 години. Дивидентът по привилегированата акция е кумулативен, т.е. дори и да не бъде изплатен през изискуемата година, той е дължим на акционерите, като на датата на конвертиране в обикновени акции Емитентът е длъжен да изплати всички кумулирани и неизплатени дивиденти.
1.3.    Съгласно чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението в капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 (седем) дни след датата на обнародване на съобщението за публично предлагане по реда на чл. 92а от ЗППЦК. На следващия работен ден „Централен депозитар” АД открива сметки за права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК на тези лица въз основа на книгата на акционерите на Дружеството. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. Срещу всеки 2 (две) права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия с емисионна стойност 5 (пет) лева всяка. Всяко лице, притежател на права, може да запише най-малко една акция от настоящата емисия, и най-много такъв брой акции, равен на броя притежавани от него права разделен на 2 (две). При настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели акции. В случай, че издадените или придобити от едно лице права, не са кратни на 2 (две), броят акции, които притежателят има право да запише, се закръгля до по-малкото цяло число. Не се допуска записване на повече акции от предвидените в решението за увеличение на капитала. На основание чл. 192а, ал. 2 от ТЗ, ако новите акции не бъдат записани и изплатени изцяло, капиталът ще се увеличи само до размера на записаните и напълно изплатени акции, като се съобрази решението на Съвета на директорите по предходната точка относно успешното провеждане на увеличението.
1.4.    Изготвянето на проспекта за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала в съответствие с действащото законодателство е възложено на ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД.
1.5.    ИП „Д.И.С.Л. Секюритийс“ АД – инвестиционен посредник с капитал отговарящ на чл. 8, ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти, е избрано и за инвестиционен посредник, който да обслужва увеличението на капитала.

 

Уведомление