fbpx

Двата класа акции на Дружеството бяха обединени

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с проведеното на 08.04.2016 г. Общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД ви уведомявам за следните промени, които бяха вписани по електронното дело на Дружеството на 25.04.2016 г. съгласно вписване № 20160425165506:
•    Двата класа акции на Дружеството бяха обединени без промяна на капитала и към момента структурата е както следва:
2 400 000 броя обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка, с право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял;
•    Уставът, съдържащ приетите от Общото събрание на акционерите промени, беше обявен по електронното дело на Дружеството в Търговския регистър;
•    Предметът на дейност на Дружеството, вписан в Търговския регистър, беше актуализиран, както следва:
„Предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог на движими вещи. Сделки и работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях.“
На следващо място, по електронното дело на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД в Търговския регистър беше актуализирана електронната поща за кореспонденция и Интернет страницата на Дружеството, както следва:
Електронна поща: office@sofcom.bg;    Интернет страница: www.sofcom.bg.
В допълнение, приетата от акционерите промяна емисията привилегировани акции да се трансформира в обикновени акции и двете емисии да бъдат надлежно обединени без промяна на капитала, беше отразена и в „Централен депозитар” АД. На 26.04.2016 г. беше регистрирано обединяването на емисия безналични акции с ISIN BG1200002068 от 400 000 бр. (емисията привилегировани акции), които бяха прехвърлени към емисията безналични акции с ISIN BG1100053054 от 2 000 000 бр. (емисията обикновени акции), без да се променя капиталът.
След обединението, акциите издадени от „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, ще се търгуват при следните параметри:
1.    Размер на емисията: 2 400 000 лв.;
2.    Брой акции: 2 400 000 бр.;
3.    Номинална стойност на една акция: 1,00 (един) лв.;
4.    Вид акции: обикновени, поименни, безналични с право на глас;
5.    ISIN: BG1100053054;
6.    Борсов код: 6SOA.

устав

Уведомление

Търговски регистър