fbpx

Ирена Вачева: Целта ни е максимизиране на печалбата с 10% през 2016 г.

Ирена Вачева

Изпълнителният директор на София Комерс – Заложни къщи очаква и увеличение на пазарния дял с 5% тази година

Ирена Вачева работи в София Комерс – Заложни къщи от 2008 г. до 2010 г. като мениджър “Връзки с обществеността”, след това от 2011 г. е асистент на изпълнителния директор, а от края на 2011 г. e изпълнителен директор.

Тя е следвала в университета Винсент Сент Дюни в Париж, специалност “Информация и комуникация” с профил “Медии” в периода 2004-2008 г. До 2009 г. следва в университата Пол Сезан в Марсилия, специалност “Науките за информацията и новите технологии”, завършила е Магистратура по “Финанси” във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

В момента е кандидат-докторант по “Финанси” във „Висше училище по застраховане и финанси“. През 1999 г. работи като водещ в софийското радио Viva, впоследствие работи в рекламна агенция в Париж, Sia advertising, София, и Dream team, София.

С оглед на засиления интерес към дружеството във форума на Investor.bg беше дадена възможност за задаване на въпроси в темата за София Комерс – Заложни къщи. Въпросите в интервюто са зададени от екипа на Investor.bg и участниците във форума.

– Г-жо Вачева, на 8 април се проведе общо събрание на акционерите на София Комерс-Заложни къщи АД. Как премина то и какви решения се взеха?

– Интересно е, че все повече акционери идват на събранията и има все по-голям интерес към нашата компания от индивидуалните инвеститори. Това много ни помага за получаване на адекватна обратна връзка, както и за получаване на нови идеи както за дейността, така и за капиталовия пазар.

Тази година проведохме редовното събрание по-рано от обичайното, за да имаме възможност да приключим по-рано падежиралата емисия привилегировани акции. Право на последен гарантиран дивидент ще имат акционерите, които придобият книжа в 14-дневен срок след събранието. До края на април вече официално ще се търгува само една емисия обикновени акции на дружеството. Това ще ни даде възможност да стартираме по-бързо процедурата по планираната нова емисия.

Взехме решение и за изплащане на дивидент по двете съществуващи емисии, както и рутинните и стандартни решения за годишно събрание.

– Общото събрание на акционерите одобри и дивидента по привилегированите акции от 0,75 лв. за акция и дивидента по обикновените от 1 лв. на акция, нали така?

– Да, и тази година гласувахме изплащане на дивидент и по двете емисии. Ще зарадваме акционерите с дивидент и на двете емисии.

– Кога ще започне изплащането на дивидентите? Фиксирахте ли дати?

– При всички случаи на привилегированите акции ще го изплатим в първата седмица на май, а на обикновените ще бъде изплатен в тримесечния законов срок. По-вероятно е това да се случи в средата на периода.

– Какво реши общото събрание по отношение на планираната нова емисия привилегировани акции? В един момент сякаш се бяхте отказали от нея, или поне такова впечатление се създаде? Кое е новото?

– Не сме се отказвали от намеренията си за увеличаване на капитала чрез емисия привилегировани акции. Но  имаше административни неточности и се наложи да прегласуваме решенията си от извънредното събрание. Още от началото на годината инвестиционната политика на фирмата върви в една и съща последователна политика, насочена изключително към българския капиталов пазар.

– Какъв нов брой привилегировани книжа и емисия в какъв общ обем се планира, ако се е коментирало?

– Засега идеята е с новата емисия привилегировани акции да се наберат 5 млн. лв., като тяхната привилегия ще бъде валидна пет години. Доходността отново ще е сред най-добрите на пазара с гарантиран годишен дивидент от 12%.

– Отделно имаше и точка за увеличение на капитала на дружеството до достигане на максимален размер от 5 млн. лв. чрез издаване на нови емисии акции, независимо от броя на отделните емисии, в това число и привилегировани акции, при условията на първично публично предлагане. В тази връзка какво се коментира и реши?

– Акционерите ни се довериха да изберем най-правилния инструмент, като се вземат предвид всички пазарни и икономически фактори в момента. Засега проучваме настроенията на инвеститорите и вървим в посока привилегировани акции и увеличението на капитала с до 5 млн. лв. остава.

– Кога да очакваме старта на процедурите по увеличение на капитала (съставянето на проспект, внасянето му за разглеждане в Комисията за финансов надзор и т.н.)? Какви срокове си поставихте?

– Официално нямаме категорични срокове, но очакванията са да сме приключили успешно преди началото на лятото. Плановете ни са в началото на май да имаме готовност да входираме проспекта.

– Очаквате ли сега да има цели за придобиване?

– Още от момента, в който издадохме текущата ни емисия облигации, стратегията ни е насочена предимно към  придобиване на конкурентни магазини и вериги. Това ще продължи да бъде фокусът на нашата корпоративна стратегия и през следващите три години.

– С какви финансови резултати от дейността изпращате 2015 г.?

– Ние имаме голям опит в това, което правим, и дейността ни се оптимизира все повече и повече с времето – или това, което някои наричат „предимството на първия”, в този контекст винаги се радваме на добри резултати. Понякога са много добри, а друг път просто добри.

Тази седмица ще имаме готовност и с отчетите на дейността до март 2016 г. и резултатите са напълно в унисон с очакванията на мениджмънта.

През изминалата финансова година бяхме заложили няколко посоки на развитие: едната беше вътрешна оптимизация на дейността, повишаване на сигурността на всеки отделен обект, по-сериозна инвестиция в човешкия капитал. Като коректив на вярванията на мениджмънта, се възползвахме от услугите на независими бизнес консултанти, чиито заключения потвърдиха и допълнително обогатиха нашата стратегия до нови за следващите години.

Досега подценявахме вторичния пазар на вещите и се фокусирахме върху приходите от лихви по заемите. Но сега ще развием и другата страна на дейността ни, а именно – продажбата на вещи втора употреба, особено в по-малките населени места.

– Какви финансови цели преследвате през 2016 г.?

– Максимизиране на печалбата поне с 10% и увеличаване на пазарния дял с 5%. Все още не сме се отказали и от мечтите ни за международна експанзия. Но нещата стават по-бавно, отколкото бихме искали.

– Считате ли за успешна облигационната емисия?

– Въпреки че се гордеем, че първо успяхме да заслужим доверието на инвестиционната общност и да съберем 3 млн. лв. чрез един необезпечен финансов инструмент, който впоследствие се оказа една от най-ликвидните облигации на БФБ, това, че на този етап не сме успели да инвестираме цялата облигационна емисия, не значи, че не се възползваме от всички пазарни възможности.

Но периодът се оказа твърде кратък, а размерът на финансирането недостатъчно голям за мощната експанзия, която планирахме в чужбина. Поради тази причина сега тръгваме в друга посока, с повече време и надявам се и по-голям ресурс.

– Какво точно наложи отмяната на всички решенията на извънредното общо събрание на акционерите, а не само частта за новия устав?

– Оказа се, че начинът, по който са оформени всички точки, не е юридически издържан и нямаше да бъдат валидни приетите под онази форма решения от извънредното общо събрание на акционерите. Поради тази причина беше административно по-лесно да се отменят всички решения и да се преформулират и прегласуват.

– Какви са текущите резултати на дружеството и какви са вижданията за бъдещо развитие ?

– Всеки момент очакваме тримесечните отчети за 2016 г. И там очакваме ръст на печалбата. Бъдещата стратегия на фирмата ще бъде на няколко нива – от една страна ще продължим с оптимизацията и развитието на съществуващите обекти, продължаваме да проучваме локации в България за откриване на нови, водим активни преговори с конкуренцията за изкупуване на техния пазарен дял, ще опитваме и нови PR и рекламни стратегии, както и засилване на другата част на дейността ни, а именно – вторичния пазар на вещите в България.

– Какво ще се прави по гласуваните миналата година обратни изкупувания на акции и облигации? Бяхте споменали, че изкупените обратно акции ще се продават към края на годината. Това ще стане на всяка цена или само при условие, че се намери пакетен купувач и то на добра цена?

– Практикувайки обратно изкупуване, затвърждаваме доверието в акциите си и тяхната ликвидност. Продажбата на изкупените акции е силно вероятен сценарий, но не смятаме да ги осребряваме на всяка цена.

Колкото до изкупуване на облигацията, със сигурност вече няма да остане време да предприемем тази стъпка. Но тази възможност доскоро беше на дневен ред.

– В последните години се забелязва намаление на нормата на печалбата при увеличение на дълга, каква е логиката да се разпределя дивидент по обикновените акции с почти целия наличен ресурс и непосредствено след това да се търси ново финансиране и всичко това в година, която предстои и плащане на главницата по облигациите?

– Дивидентната ни политика е била насочена винаги към това ежегодно да изплащаме печалби. Това засилва доверието на миноритарните акционери в нашите книжа и ни прави по-атрактивни на един доста непостоянен и колеблив капиталов пазар, какъвто е нашият. Трудно е намирането на баланса между това да държим и сегашните ни акционери щастливи и да търсим едновременно и нови, но се справяме. По повод увеличението на дълга, това ще се промени с новите книжа и връщането на облигацията.

– Защо се търси капитал на такива високи лихвени нива (бяхте споменали облигации или привилегировани акции на 12%)? Няма ли по-изгодни начини на финансиране при положение, че компаниите се финансират на горе-долу 3% + Eurobor? Ако нямате такава възможност, на какво отдавате това?

– За съжаление, въпреки спада на лихвените нива през последните години структурата на нашия бизнес модел не попада в матриците на банките за финансиране, където цената на капитала е значително по-изгодна. На капиталовия пазар доходност от 12% напълно отговаря на нашия бизнес профил и е в унисон с нормата на печалба, която генерираме.

– Ще продължи ли дивидентната политика по обикновените акции и смятате ли, че ще остават ресурси за това при огромните лихви на новопривлечения капитал?

– Както споменах преди, нашата политика е насочена към това и двата класа активи да получават дивидент, но какъв ще бъде размерът на дивидента за 2016 г., е рано да се каже, тъй като финансовата година е в началото.

– Кому бе нужна сделката с акциите на “Артанес майнинг”?

– Това беше инвестиционна сделка, в която виждахме потенциал. Предвид острата реакция на пазара преценихме, че е по-добре да затворим на ниска печалба, отколкото да чакаме да се сбъднат прогнозите ни за по-висока възвращаемост, тъй като, както многократно подчертаваме, за нас е важно акционерите ни да са доволни от политиката и стратегията, която прилагаме в управлението на компанията. Приемаме реакцията им като коректив, нещо, което вярваме, че е дефиницията за добро корпоративно управление.

– Защо Владимир Владимиров е назначен за член на Съвета на директорите? Каква е неговата роля? С какво ще допринесе за развитието на компанията?

– Г-н Владимиров е един от кадрите, с който най-много се гордеем във фирмата. Разчитаме на неговия богат опит и професионализъм да ни помага да продължаваме в правилната посока. За всеки, който е чел биографията му, става ясно, че той е изключително добър мениджър и финансист. За мен е удоволствие да работя с него, въпреки че не винаги сме на едно мнение. Няма как да очакваме София Комерс – Заложни къщи да расте и да се развива наравно с европейските компании, ако не ползваме техни кадри и опит.

– А защо има огромна разлика в перо “Разходи за персонала” и “Наеми на офиси” на стр. 24 в обяснителните бележки в годишния отчет?

Това е резонен въпрос и тук причините са основно три. Първо, в дружеството работят между 180 и 200 служители, от които 2/3 са кадри с богат опит. Имайки предвид, че конкуренцията в бизнеса извън банковото кредитиране е сериозна, ежедневно се борим за кадри. Човешкия капитал е най-ценният актив в нашия бизнес и ние искаме да задържаме хората, които развиваме и които държат личния контакт с нашите клиенти. Висока оценка на стойността им се отразява в тяхното трудово възнаграждение.

Второ, безработицата постоянно намалява през последните 18 месеца и намирането на качествени кадри е трудно, като тази година очакваме да стане още по-трудно, а следователно – и по-скъпо. Като добавим факта, че тяхното обучение също струва скъпо на компанията, тъй като отнема около 6 месеца да достигнат нивото, което ние спазваме като стандарт, предпочитаме да инвестираме повече в мотивацията на съществуващите кадри, отколкото в развитието на нови кадри.

Трето, не трябва да бъде пренебрегнат и фактът, че минималната работна заплата се повиши 3 пъти за последните 12 месеца – през януари 2015 г., през юни 2015 г. и през януари 2016 г. Това няма как да не повлияе на общите разходи за персонал.

Source: Investor.bg