fbpx

Протокол от ОСА 8.04.2016

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 08.04.2016 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени 1 624 128 (един милион шестстотин двадесет и четири хиляди сто двадесет и осем) броя акции, представляващи 73,16 % (седемдесет  и три цяло и шестнадесет стотни процента)  от общия брой акции с право на глас и 67,67 % (шестдесет и седем цяло и шестдесет и седем стотни процента) от капитала на Дружеството.

На общото събрание бяха представени две пълномощни, на името на „ЗАГОРА ФИНАКОРП“ АД и „ЮГ МАРКЕТ“ АД. Останалите акционери гласуваха лично или чрез своя законен представител (за акционерите юридически лица).

На следващо място, Общото събрание прие решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки, както и на дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 1 лв. на акция.

В рамките на така приетите решения Съветът на директорите беше овластен от акционерите да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с процедурата по изплащане на дивидента на акционерите. Конкретните условия и ред за изплащане на дивидента ще бъдат определени допълнително от Съвета на директорите.

Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидент ще имат акционерите (привилегировани и обикновени), вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на годишното общо събрание (22.04.2016 г. ).

Protokol OS 2016

Приложения: Протокол от редовно годишно общо събрание, заедно със списък на присъстващи акционери към него и пълномощни.