fbpx

По 1 лв. на обикновена акция и по 0,75 ст. на привилегирована акция

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
На 08.04.2016 г. се проведе Редовно годишно общо събрание на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, което прие решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки, както и на дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 1 лв. на акция.
С оглед решение на Съвета на директорите от 08.04.2016 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите, ви уведомявам, че изплащането на дивидента ще се извърши при следните условия и ред:
1.1.    Дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции, в размер на 0,75 лв. за една привилегирована акция:
1)    ISIN код на емисията: BG1200002068;
2)    Брой акции: 400 000;
3)    Номинална стойност на акция: 1 лев;
4)    Дивидент на акция: 0,75 лева;
5)    Дата, към която се определя акционерният състав съгласно чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК – 22.04.2016 г.;
6)    Дружеството ще изплати дивидента на акционерите с привилегировани акции, при следните начални дати и обеми: 05.05.2016 г. – 300 000 лева.

1.2.    Дивидент на акционерите, притежаващи обикновени акции, в размер на 1 лв. за една акция:
1)    ISIN код на емисията: BG1100053054;
2)    Брой акции: 2 000 000, от които 1 820 000 имат право да получат дивидент, а останалите 180 000 са собствени акции на Дружеството;
3)    Номинална стойност на акция – 1 лев;
4)    Дивидент на акция: 1 лев;
5)    Дата, към която се определя акционерният състав съгласно чл. 115в, ал. 1 ЗППЦК – 22.04.2016 г.;
6)    Изплащането на обикновения дивидент ще започне в законовия тримесечен срок от провеждане на общото събрание, като конкретната начална дата ще бъде оповестена допълнително, за което надлежно ще бъдат уведомени Обществеността, Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД и „Централен депозитар“ АД. Дружеството ще изплати дивидента на акционерите с обикновени акции на два пъти по 0,50 лева на акция, при следните обеми:
Първи транш: 910 000 лева;
Втори транш: 910 000 лева.

Разходите по изплащането на дивидента ще са за сметка на дружеството съгласно чл. 115в, ал. 5, изр. второ от ЗППЦК.
Изплащането на дивидента ще стане по реда и условията на ЗППЦК, Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на „Централен депозитар“ АД и другите приложими разпоредби на действащото законодателство. Акционерите, които имат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез съответните инвестиционни посредници.
Акционерите, които нямат клиентски подсметки при инвестиционни посредници ще получат дължимия им дивидент чрез банков превод от Дружеството по посочена от тях банкова сметка. За целта е необходимо съответният акционер да предостави подписано от него заявление, посочващо банкова сметка в лева, по която да бъде изплатен дължимият дивидент. Заявленията се подават от съответния акционер лично или чрез пълномощник до „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, на адрес: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6. Физическите лица следва да представят документ за самоличност, а в случай на представителство – и изрично нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица, които не са вписани в Търговския регистър, представят удостоверение за актуална съдебна регистрация, както и изрично нотариално заверено пълномощно, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител.
Протоколът от Общото събрание на акционерите, проведено на 08.04.2016 г., ще бъде изпратен на Комисията за финансов надзор, „БФБ-София“ АД, „Централен депозитар“ АД и Обществеността и публикуван на интернет страницата на дружеството в законоустановения срок от 3 работни дни съгласно чл. 117, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК.

гр. София,
11.04.2016 г.
С уважение:
Ирена Вачева,
изпълнителен директор