fbpx

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 08-04-2016 г. от12:00 часа в 1172 на адрес София, жк. Дианабд бл. 58 офис 6 при следния дневен ред:

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителния орган за дейността на Дружеството през 2015 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 г.;
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2015 г.;
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г.;
Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция. Дружеството ще изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на до 1 месец от провеждането на това Общо събрание;
Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2015 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2015 г. да бъде разпределена като дивидент. Дружеството ще изплати по 1 (един) лев на акция като за целта освен остатъка от печалбата ще бъде използвана и част от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години.
Дружеството ще изплати на акционерите гласувания обикновен дивидент на два транша от по 0,50 лв. (петдесет стотинки) на акция в рамките на до 3 месеца от провеждането на това Общо събрание;
Точка седма: Освобождаване членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2015 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев за дейността им през периода 01.01.2015 г. – 31.12.2015 г., Вангел Георгиев Вангелов за дейността му през периода 01.01.2015 г. – 11.03.2015 г. и Владимир Делчев Владимиров за дейността му през периода 11.03.2015 г. – 31.12.2015 г.
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., по предложение на одитния комитет;
Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 г., Мила Николаева Иванова с ИДЕС № 0581.
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
Точка десета: Доклад на управителния орган за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.;
Точка единадесета: Утвърждаване на максимално допустим общ размер на променливите възнаграждения, изплащани на членовете на Съвета на директорите.

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник