fbpx

Проведе се ИОС 2016 на дружеството

IOS2016Ето и протокола от ИОС 2016 на 16.02.2016г от 12 часа:
Протокол
от
извънредно Общо събрание на акционерите на
“СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, гр. София, ЕИК 131459062

 
Материали от ИОС 2016
Днес, 16.02.2016 г., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. “Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.
Събранието беше открито в 12.00 ч. от Г-ца Ирена Вачева –изп. Директор.

Г-ца Вачева поздрави присъстващите акционери и ги уведоми, че общият брой на акции с право на глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството към дата 06.01.2016 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите) е 2,220,000 от общо 2,400,000 броя акции с право на глас, издадени от Дружеството, тъй като като 180 000 броя от акциите с право на глас са собственост на „София Комерс – Заложни къщи“ АД и на основание чл. 187а, ал. 3 от Търговския закон, Дружеството няма право да упражнява правото на глас по тези акции до тяхното прехвърляне.
Регистрацията на акционерите и техните пълномощници е извършена съгласно представения от „Централен депозитар“ АД списък на притежателите на акции към 2.02.2016 г.
До 12.00 ч. на 16.02.2016 г., за участие в общото събрание на акционерите са регистрирани общо 1 623 171 броя акции, представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. Налице е изискуемият кворум и събранието може да бъде законно проведено и да взима валидни решения.
За участие в Общото събрание не са регистрирани лица, представлявани от пълномощник. Акционерът „София Комерс Кредит“ Груп АД, ЕИК 175302519, притежаващ 310 342 броя акции, представляващи 13.98 % от общия брой акции с право на глас на дружеството и 12.93% от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД се представлява от законно представляващия Адриан Димитров Станев.

Г-ца Вачева предложи за председател на събранието да бъде избран той, а за преброител и секретар – г-н Владимир Белдаров.

Акционерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

общо 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

• За – 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.
• Против – няма
• Въздържали се – няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

За председател на събранието да бъде избрана Ирена Вачева, а за преброител и секретар – Владимир Белдаров.

Г-ца Вачева посочи, че общото събрание на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон и Закона за публичното предлагане на ценни книжа и уведоми присъстващите акционери, че предвид факта, че на събранието не са представени всички акции от капитала на Дружеството, в съответствие с чл, 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на акционерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието.
Г-ца Вачева запозна акционерите с обявения дневен ред, а именно:
1. 1 Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови привилегировани безналични акции, при условията на първично публично предлагане.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите решава Дружеството да издаде нови привилегировани безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, в размер до 5,000,000 (пет милиона) лева, които да бъдат предложени за записване извън регулиран пазар при условията на първично публично предлагане под условие, че изготвения за целта Проспект за първично публично предлагане („Проспект”) бъде одобрен от Комисията за финансов надзор („КФН”).
Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите след крайната дата на подписката да вземе решение, в което, следва да посочи дали предлагането се счита за успешно, в зависимост от резултата от подписката.

2. Възлагане на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията привилегировани акции и да приеме от изготвения Проспект.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията нови привилегировани акции и публичното им предлагане, включително, но не само:
• Брой привилегировани акции, които ще се предложат посредством публично предлагане
• минимален брой акции, при който публичното предлагане се счита за успешно;
• емисионна стойност на новите акции;
• начална и крайна дата за предлагането;
• права на привилегии и ограничения на привилегированите акции;
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да приеме от изготвения Проспект и да овласти Изпълнителния директор да подпише така приетия Проспект.

3. Възлагане на изпълнението на взетите решения.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия за:
• вписване на решенията на Общото събрание на акционерите, взети по настоящия протокол, по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията в законово предвидения срок;
• осъществяването на обездвижването на акциите и регистрирането им в „Централен депозитар” АД;
• осъществяването на първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, включително и, но не само, откриването на набирателна сметка на името на Дружеството, където да бъде внесена стойността на записаните акции, вписването на увеличението на капитала в ТР, вписването на емисията в регистъра на публичните дружества воден от КФН, както и допускането до търговия на акциите на Дружеството на „БФБ-София” АД.
• избор на инвестиционен посредник по публичното предлагане.

4. Вземане на решение за приемане на актуализиран Устав на Дружеството във връзка с овластяване на Съвета на директорите да приеме последващо изменение в Устава единствено в частта, касаеща размера на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане, както и по отношение на овластяване на СД да увеличава капитала с обикновени или привилегировани акции или да издава варанти или облигации.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
• Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, едновременно с решението за определяне на общия брой записани в увеличението на капитала акции и конкретния размер на увеличение на капитала, да приеме изменение в Устава в частта, касаеща:
– точния размер на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане.
– овластяване на СД да взема решения за увеличение на капитала с обикновени или привилегировани акции, със собствени средства, както и чрез издаване на облигации и варанти.
– във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г., приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД както следва „Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях”.
• Промените в новия Устав в частта промяна на размера на капитала на публичното дружество се приема под условие, че КФН одобри изготвения Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, публичното предлагане бъде прието за успешно съгласно условията на одобрения от КФН Проспект и това увеличение бъде вписано в ТР.
• Новият Устав ще породи действие след вписването на решението за приемането му в ТР.

5. Вземане на решение за овластяване на СД да отправи от името на Дружеството, в рамките на 24 месеца от вписването на протокола на ОСА в ТР, едно или повече Търгови предложения към акционерите на Дружеството в размер на общо до 2,000,000 лв.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
• Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, да отправи от името на Дружеството, в рамките на 24 месеца от вписването на протокола на ОСА в ТР, едно или повече Търгови предложения към акционерите на Дружеството в размер на общо до 2,000,000 лв.
6. Разни
По т. 1 от дневния ред:
Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 1, а именно:
Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови привилегировани безналични акции, при условията на първично публично предлагане.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите решава Дружеството да издаде нови привилегировани безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, в размер до 5,000,000 (пет милиона) лева, които да бъдат предложени за записване извън регулиран пазар при условията на първично публично предлагане под условие, че изготвения за целта Проспект за първично публично предлагане („Проспект”) бъде одобрен от Комисията за финансов надзор („КФН”).
Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите след крайната дата на подписката да вземе решение, в което, следва да посочи дали предлагането се счита за успешно, в зависимост от резултата от подписката.
Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 1 от дневния ред.
Бележки и предложения по т. 1 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 1 от дневния ред.
Резултати от гласуването: Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

общо 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

• За – 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.
• Против – няма
• Въздържали се – няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите решава Дружеството да издаде нови привилегировани безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, в размер до 5,000,000 (пет милиона) лева, които да бъдат предложени за записване извън регулиран пазар при условията на първично публично предлагане под условие, че изготвения за целта Проспект за първично публично предлагане („Проспект”) бъде одобрен от Комисията за финансов надзор („КФН”).
Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите след крайната дата на подписката да вземе решение, в което, следва да посочи дали предлагането се счита за успешно, в зависимост от резултата от подписката.

По т. 2 от дневния ред:
Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 2, а именно:
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията нови привилегировани акции и публичното им предлагане, включително, но не само:
• Брой привилегировани акции, които ще се предложат посредством публично предлагане
• минимален брой акции, при който публичното предлагане се счита за успешно;
• емисионна стойност на новите акции;
• начална и крайна дата за предлагането;
• права на привилегии и ограничения на привилегированите акции;
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да приеме от изготвения Проспект и да овласти Изпълнителния директор да подпише така приетия Проспект.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 2 от дневния ред.
Бележки и предложения по т. 2 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 2 от дневния ред.
Резултати от гласуването: Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

общо 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

• За – 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.
• Против – няма
• Въздържали се – няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията нови привилегировани акции и публичното им предлагане, включително, но не само:
• Брой привилегировани акции, които ще се предложат посредством публично предлагане
• минимален брой акции, при който публичното предлагане се счита за успешно;
• емисионна стойност на новите акции;
• начална и крайна дата за предлагането;
• права на привилегии и ограничения на привилегированите акции;
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да приеме от изготвения Проспект и да овласти Изпълнителния директор да подпише така приетия Проспект.
По т. 3 от дневния ред:
Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 3, а именно:
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия за:
• вписване на решенията на Общото събрание на акционерите, взети по настоящия протокол, по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията в законово предвидения срок;
• осъществяването на обездвижването на акциите и регистрирането им в „Централен депозитар” АД;
• осъществяването на първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, включително и, но не само, откриването на набирателна сметка на името на Дружеството, където да бъде внесена стойността на записаните акции, вписването на увеличението на капитала в ТР, вписването на емисията в регистъра на публичните дружества воден от КФН, както и допускането до търговия на акциите на Дружеството на „БФБ-София” АД.
• избор на инвестиционен посредник по публичното предлагане.

Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 3 от дневния ред.
Бележки и предложения по т. 3 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 3 от дневния ред.

Резултати от гласуването: Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

общо 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

• За – 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.
• Против – няма
• Въздържали се – няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:

Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на “София Комерс – Заложни Къщи” АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.
По т. 4 от дневния ред:
Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на решение по т. 4, а именно:
• Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, едновременно с решението за определяне на общия брой записани в увеличението на капитала акции и конкретния размер на увеличение на капитала, да приеме изменение в Устава в частта, касаеща:
– точния размер на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане.
– овластяване на СД да взема решения за увеличение на капитала с обикновени или привилегировани акции, със собствени средства, както и чрез издаване на облигации и варанти.
– във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г., приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД както следва „Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях”.
• Промените в новия Устав в частта промяна на размера на капитала на публичното дружество се приема под условие, че КФН одобри изготвения Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, публичното предлагане бъде прието за успешно съгласно условията на одобрения от КФН Проспект и това увеличение бъде вписано в ТР.
• Новият Устав ще породи действие след вписването на решението за приемането му в ТР.
Председателят на събранието предостави думата на акционерите за въпроси, изказвания или предложения по т. 4 от дневния ред, но такива не бяха направени.
Бележки и предложения по т. 4 от дневния ред не бяха направени, поради което председателят на Общото събрание на акционерите подложи на гласуване проекта на решение по т. 4 от дневния ред.
Резултати от гласуването: Общ брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

общо 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.

• За – 1 623 171 броя акции, представляващи представляващи 73,12 на сто от общия брой акции с право на глас на дружеството и 67,63 на сто от капитала на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД.
• Против – няма
• Въздържали се – няма

В резултат от гласуването Общото събрание на акционерите реши:
• Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, едновременно с решението за определяне на общия брой записани в увеличението на капитала акции и конкретния размер на увеличение на капитала, да приеме изменение в Устава в частта, касаеща:
– точния размер на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане.
– овластяване на СД да взема решения за увеличение на капитала с обикновени или привилегировани акции, със собствени средства, както и чрез издаване на облигации и варанти.
– във връзка с изменението и допълнението на Валутния закон в ДВ, бр.96 от 06.12.2011г., приема допълнение в предмета на дейност на чл. 5 /глава I, Общи положения/ от Устава на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД както следва „Работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях”.
• Промените в новия Устав в частта промяна на размера на капитала на публичното дружество се приема под условие, че КФН одобри изготвения Проспект за публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, публичното предлагане бъде прието за успешно съгласно условията на одобрения от КФН Проспект и това увеличение бъде вписано в ТР.
• Новият Устав ще породи действие след вписването на решението за приемането му в ТР.

По т. 5 от дневния ред:
Поради налагане на принудителна мярка от КФН, точка 5 не се подлага на гласуване.
Председателят на общото събрание на акционерите закри общото събрание, поради изчерпване на дневния ред.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра. Неразделна част от настоящия протокол представляват:
1. Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на под № 20160104161122

2. Списъкът на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, регистрирани за участие в Общо събрание, проведено на 16.02.2016 г.
3. Списък на акционерите на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, към 02.02.2016 г., издаден от „Централен депозитар” АД.