fbpx

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16-02-2016г. от 12:00 часа в 1172, София, жк. Дианабд бл. 58 офис 6, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за увеличение на капитала на Дружеството чрез издаване на нови привилегировани безналични акции, при условията на първично публично предлагане.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите решава Дружеството да издаде нови привилегировани безналични акции с номинална стойност 1 лв. всяка една, в размер до 5,000,000 (пет милиона) лева, които да бъдат предложени за записване извън регулиран пазар при условията на първично публично предлагане под условие, че изготвения за целта Проспект за първично публично предлагане („Проспект”) бъде одобрен от Комисията за финансов надзор („КФН”).
Общото събрание на акционерите на Дружеството овластява Съвета на директорите след крайната дата на подписката да вземе решение, в което, следва да посочи дали предлагането се счита за успешно, в зависимост от резултата от подписката.

2. Възлагане на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията привилегировани акции и да приеме от изготвения Проспект.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да определи окончателните параметри на емисията нови привилегировани акции и публичното им предлагане, включително, но не само:
• Брой привилегировани акции, които ще се предложат посредством публично предлагане
• минимален брой акции, при който публичното предлагане се счита за успешно;
• емисионна стойност на новите акции;
• начална и крайна дата за предлагането;
• права на привилегии и ограничения на привилегированите акции;
Общото събрание на акционерите възлага на Съвета на директорите да приеме от изготвения Проспект и да овласти Изпълнителния директор да подпише така приетия Проспект.

3. Възлагане на изпълнението на взетите решения.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
Общото събрание на акционерите възлага на Изпълнителния директор да извърши всички правни и фактически действия за:
• вписване на решенията на Общото събрание на акционерите, взети по настоящия протокол, по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията в законово предвидения срок;
• осъществяването на обездвижването на акциите и регистрирането им в „Централен депозитар” АД;
• осъществяването на първичното публично предлагане на акциите от увеличението на капитала, включително и, но не само, откриването на набирателна сметка на името на Дружеството, където да бъде внесена стойността на записаните акции, вписването на увеличението на капитала в ТР, вписването на емисията в регистъра на публичните дружества воден от КФН, както и допускането до търговия на акциите на Дружеството на „БФБ-София” АД.
• избор на инвестиционен посредник по публичното предлагане.

4. Вземане на решение за приемане на актуализиран Устав на Дружеството във връзка с овластяване на Съвета на директорите да приеме последващо изменение в Устава единствено в частта, касаеща размера на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане, както и по отношение на овластяване на СД да увеличава капитала с обикновени или привилегировани акции или да издава варанти или облигации.
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
• Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите, едновременно с решението за определяне на общия брой записани в увеличението на капитала акции и конкретния размер на увеличение на капитала, да приеме изменение в Устава в частта, касаеща:
– точния размер на капитала на публичното дружество в зависимост от резултата от публичното предлагане.
– овластяване на СД да взема решения за увеличение на капитала с обикновени или привилегировани акции, със собствени средства, както и чрез издаване на облигации и варанти.

Писмени материали

Протокол СДИОС2016

Покана ИОС 2016

Други