fbpx

Изкупени до 3 на сто обикновени собствени акции

Съветът на директорите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД прие решение на 02.12.2015 г. във връзка с решение на Общото събрание на акционерите от 27.06.2014 г. (т. 12 от дневния ред), да бъдат изкупени до 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени собствени акции.

В тази връзка, следва да имате предвид, че процедурата приключи и бяха изкупени 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени собствени акции с право на глас.

С оглед горното, към настоящия момент дружеството притежава 180 000 (сто и осемдесет хиляди) броя обикновени собствени акции, представляващи 9 % от обикновените акции на дружеството и 7,5 % от всички акции с право на глас, издадени от дружеството.