fbpx

Изплащане на лихва по облигация

София Комерс Заложни Къщи АД напомня, че на 13.12.2015г. е падежа на облигационната емисия.

лихва по следната облигационна емисия с ISIN2100021133 със следните параметри:

– дата на емитиране 13.12.2013г

– срок на облигацията – 36 месеца

– период на лихвено плащане- 6 месечно

– Размерът на емисията е 1 505 800 евро

– броят на облигациите е 15 058

– номинална стойност на една облигация 100 евро.

Пазарната партида е един лот = 10 броя облигации.

Паричният сетълмент по сделката се извършва в български лева.

– вид на облигациите – безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени облигации

 

Право да получат лихвено плащане имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от Централен депозитар АД, 3 работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, тоест до 10.12.2015г. съответно 5 работни дни преди падежа на последното лихвено плащане, което съвпада с датата на пълния падеж на емисията.

– Право на лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани за такива в книгата, водена от Централен депозитар АД към 10.12.2015 год.;
– Последната дата за сключване на сделки с облигации от тази емисия на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на лихвено плащане е 08.12.2015 год.;