fbpx

Обратно изкупуване на обикновени акции

С оглед решение на Съвета на директорите от 02.12.2015 г. във връзка с приетото решение от Общото събрание на акционерите в Дружеството от 27.06.2014 г. (т. 12 от дневния ред), ви уведомявам, че „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД възнамерява да изкупи до 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени собствени акции. Съгласно чл. 111, ал. 6 от ЗППЦК процедурата по изкупуване на собствени акции и Съветът на директорите да приеме решение с параметрите му – обем до 60 000 акции; начало 04.12.; край до 30.12. или до достигане на 60 000 акции; цена 5 лв.; посредник бенчмарк Началната дата на обратното изкупуване е 04.12.2015 г., като поръчката е дадена до Инвестиционен посредник „Бенчмарк Финанс” АД.

обратно изкупуване