fbpx

Провеждане на редовно ГСА на Дружеството на 29.06.2015 г., което прие решение за изплащане на дивидент

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Бих искала да Ви уведомя, че на 29.06.2015 г. се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите в Дружеството, на което бяха представени 1,600,943 (един милион и шестстотин хиляди деветстотин четиридесет и три) броя акции, представляващи 70,22 % (седемдесет цяло и двадесет и две стотни процента) от общия брой акции с право на глас и 66,71 % (шестдесет и шест цяло и седемдесет и една стотни процента) от капитала на Дружеството. Акционерът Калоян Иванов Ленков упражни правото си на глас чрез представител – Борис Владимиров Текнеджиев, а останалите акционери гласуваха лично или чрез своя законен представител (за акционера юридическо лице).

На следващо място, Общото събрание прие решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки, както и на дивидент на акционерите с обикновени акции в размер на 1 лв. на акция.

В рамките на така приетите решения Съветът на директорите беше овластен от акционерите да извърши необходимите правни и фактически действия, свързани с процедурата по изплащане на дивидента на акционерите. Конкретните условия и ред за изплащане на дивидента ще бъдат определени допълнително от Съвета на директорите.

Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидент ще имат акционерите (привилегировани и обикновени), вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на годишното общо събрание (13.07.2015 г. ).