fbpx

Публикация на поканата за свикване на общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи копие от публикация на покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите.
ОСА ще се проведе на 29-06-2015 г. от12:00 часа в 1172 на адрес софия, жк дианабад бл58 офис 6 при следния дневен ред:

„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция;
Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2014 г. да бъде разпределен като дивидент. Дружеството ще изплати по 1 (един) лев на акция като за целта освен остатъка от печалбата ще бъде изплатена и добавка от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години;
Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Вангел Георгиев Вангелов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., по предложение на одитния комитет;
Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., Владимир Колмаков с ИДЕС № 0575.
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;
Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;
Точка единадесета: Промяна на размера на постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор на дружеството.
Проект за решение: На основание чл. 116в от ЗППЦК и чл. 5, ал. 3 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи” АД, Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в размер на 3 000 лв. Възлага на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството съответно да сключи Анекс към договора за възлагане на управлението на изпълнителния директор.

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в Държавен вестник

Сканирано копие от публикацията на поканата за свикване на Общо събрание на дружеството в един централен ежедневник