fbpx

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 29-06-2015г. от 12:00 часа в 1172, Гр. София, ул. Васил Калчев бл. 58 офис 6, , при следния дневен ред:

П О К А Н А
за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите
на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД за 2015 г.

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., което ще се проведе на 29.06.2015 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, а при липса на кворум на 14.07.2015 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.
Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:
„Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;
Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;
Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;
Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;
Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция;
Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2014 г.;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2014 г. да бъде разпределен като дивидент. Дружеството ще изплати по 1 (един) лев на акция като за целта освен остатъка от печалбата ще бъде изплатена и добавка от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години;
Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Вангел Георгиев Вангелов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.
Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., по предложение на одитния комитет;
Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., Владимир Колмаков с ИДЕС № 0575.
Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите

Материали

Покана ОС 29.06.2015

Други