fbpx

Покана за Редовно Събрание на Акционерите

НА 29.06.2015г ще се проведе редовното годишно събрание на акционерите на София Комерс Заложни Къщи АД.

На основание на чл. 115, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 223, ал. 1, изречение първо от ТЗ и чл. 25, ал. 1 от Устава на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, Съветът на директорите на Дружеството свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите за 2015 г., което ще се проведе на 29.06.2015 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. „Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, а при липса на кворум на 14.07.2015 г., от 12:00 ч., на същото място, при същия дневен ред и проекти за решения и при същите изисквания и процедура за регистрация. Регистрацията на акционерите и лицата, упълномощени да представляват акционерите, започва в 11:00 часа в деня и на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Доклад на управителните органи за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2014 г.;

Точка втора: Годишен доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на Дружеството за дейността през 2014 г.;

Точка трета: Доклад на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка четвърта: Приемане на годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.;

Точка пета: Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството;

Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0,75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция;

Точка шеста: Приемане на решение за разпределяне на останалата част от печалбата на Дружеството за 2014 г.;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от печалбата за 2014 г. да бъде разпределен като дивидент. Дружеството ще изплати по 1 (един) лев на акция като за целта освен остатъка от печалбата ще бъде изплатена и добавка от неразпределената печалба на Дружеството от предходни години;

Точка седма: Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Ирена Тодорова Вачева, Тодор Ангелов Вачев и Вангел Георгиев Вангелов за дейността им през периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

Точка осма: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., по предложение на одитния комитет;

Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 г., Владимир Колмаков с ИДЕС № 0575.

Точка девета: Отчет на Директора за връзка с инвеститорите;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите;

Точка десета: Доклад на управителните органи за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2014 г.;

Точка единадесета: Промяна на размера на постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор на дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 116в от ЗППЦК и чл. 5, ал. 3 от приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „София Комерс – Заложни Къщи” АД, Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на изпълнителния директор на дружеството Ирена Тодорова Вачева в размер на 3 000 лв. Възлага на Председателя на Съвета на директорите на Дружеството съответно да сключи Анекс към договора за възлагане на управлението на изпълнителния директор.

Точка дванадесета: Приемане на решение да се започне процедура по изкупуване на емитирани от Дружеството облигации.

Проект за решение: Общото събрание приема решение да се започне процедура по изкупуване на емитираните от Дружеството облигации преди падежа, като се изкупи непадежирала част от облигационния заем с ISIN: BG2100021133 в размер до 400 000 EUR (четиристотин хиляди евро). Съветът на директорите е овластен да извърши процедурата, както следва:

 1. Минимална цена на изкупуване за една облигация – 99 EUR (деветдесет и девет евро);
 2. Максимална цена на изкупуване за една облигация – 102,50 EUR (сто и две евро и петдесет евроцента);
 3. Обем, в рамките на който да се извърши изкупуването – до 400 000 EUR (четиристотин хиляди евро);
 4. Срок, в рамките на който да се извърши изкупуването – една година от провеждане на Общото събрание;
 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено изкупуването – „Бенчмарк Финанс” АД;
 6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по изкупуването на облигациите и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

Точка тринадесета: Приемане на решение да се извърши обратно изкупуване на собствени акции на Дружеството.

Проект за решение: Общото събрание на „София Комерс – Заложни Къщи” АД приема решение Дружеството да извърши обратно изкупуване на собствени акции (обикновени и привилегировани) на регулиран пазар, на основание чл. 187б от ТЗ и чл. 111, ал. 5 от ЗППЦК. Съветът на директорите е овластен да извърши обратното изкупуване, както следва:

 1. Максимален брой акции, подлежащи на обратно изкупуване – до 3 (три) на сто от акциите на Дружеството с право на глас (обикновени и привилегировани), търгувани на регулирания пазар, за всяка една календарна година, включена в срока за обратно изкупуване, определен по-долу, така че общата номинална стойност на всички притежавани от Дружеството собствени акции да не надвишава 10 % от капитала на Дружеството;
 2. Минимална цена за една акция – 5 лв. (пет лева)
 3. Максимална цена за една акция – 7.50лв. (седем лева и петдесет стотинки)
 4. Срок, в рамките на който да се извърши обратното изкупуване – обратното изкупуване на собствени акции на дружеството следва да се извърши при спазване на ограниченията по т. 1 по-горе, в рамките на календарните 2016 г. и 2017 г.;
 5. Инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено обратното изкупуване – „Бенчмарк Финанс” АД;
 6. Условия и ред, при които Съветът на директорите да извърши изкупуването – Общото събрание на акционерите, овластява Съвета на директорите да определи всички останали конкретни параметри по обратното изкупуване и да извърши всички необходими правни и фактически действия.

Точка четиринадесета: Разни.”

 

Ето материалите за събранието: ОСА2015-Official documents