fbpx

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-02-2015г. от 12:00 часа в 1172, гр.София кв. Дианабад, ул.Васил Калчев, бл.58, ателие6, при следния дневен ред:

Съветът на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД (“Дружеството”), ЕИК 131459062, със свое решение от 20.01.2015 г., взето на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27.02.2015 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. “Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен ред:
1. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството и определяне срок на мандата на новоизбрания независим член.
Проект за решение: Съставът на Съвета на директорите се променя, както следва:
ОСА освобождава като член на Съвета на Директорите Вангел Георгиев Вангелов, ЕГН 6703106780 и избира за нов член на Съвета на Директорите, който ще изпълнява функциите на независим член на съвета, съгласно изискването на чл. 116а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, следното физическо лице: Владимир Делчев Владимиров, с ЕГН: 6706206280, със срок на мандата до 15.06.2018 г.
2. Определяне на размера на възнаграждението на новоизбрания независим член на Съвета на директорите и размера на гаранцията, която същият следва да внесе за управлението си, в полза на Дружеството, в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на новоизбрания независим член на Съвета на директорите Владимир Делчев Владимиров в размер на 7000 лева. Новоизбраният независим член на Съвета на директорите следва да внесе в 7 (седем)-дневен срок от избирането му гаранция за управлението си в размер на 3 (три)-месечното му брутно постоянно възнаграждение. Гаранцията следва да се блокира в полза на Дружеството по банкова сметка на лицето, открита в посочена от Дружеството банка на територията на страната.
3. Възлагане изпълнението на взетите решения на изпълнителния директор на дружеството.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите възлага на изпълнителния директор на “София Комерс – Заложни Къщи” АД лично или чрез упълномощени от него лица да извърши всички действия и да подпише всички документи, които са необходими за вписване на взетите решения и обявяване на приетите актове в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

4. Разни

Поканват се всички акционери да присъстват на извънредното общо събрание, лично или чрез упълномощен представител.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК правото на глас в извънредното общото събрание на акционерите се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД (ЦД), като акционери, 14 дни преди датата на провеждане на извънредното общо събрание – т.е към 13.02.2015 г. ЦД предоставя на Дружеството списък с акционерите към тази дата. Само лицата, вписани като акционери на дружеството към 13.02.2015 г, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Към 20.01.2015 г. (датата на вземане на решение за свикване на извънредното общото събрание на Дружеството от Съвета на директорите), капиталът на “София Комерс – Заложни Къщи” АД е в размер на 2 400 000 лева. Дружеството има издадени 2 класа акции – обикновени и привилегировани. Обикновените акции са 2,000,000 броя акции, всяка от които дава право на един глас в Общото събрание на акционерите на Дружеството. Привилегированите акции са 400,000 броя акции, с право на глас, даващи право на притежателите си на кумулативен, гарантиран дивидент.

Дневен ред

Материали

Други