fbpx

Изплащане на дивидент на привилигированите акции

Дружеството проведе успешно редовното годишно общо събрание на което се реши да се изплаща дивидент на привилегированите  акции.

Може да получите цялата информация оттук:

Protocol_OSA – 27.06.2014

pismo SD zalojni kashti 2014-privileg

Условия и ред за изплащане на дивидент на привилегированите акции на

“София Комерс Заложни Къщи” АД съгласно решение на годишно общо събрание от 27.06.2014 г.

 

Съгласно закона и Устава на Дружеството право да получат дивидента ще имат акционерите, вписани в книгата за акционерите, водена от Централен депозитар на 14-тия ден след датата на това годишно общо събрание. Дивидентът ще бъде изплатен по реда на Правилника на Централен депозитар. Съгласно реда, предвиден в Правилника на „Централен депозитар” АД, след изтичането на 14 дни от датата на това Общо събрание, Централен депозитар ще изпрати списъци на акционерите, които имат право да получат дивидент. След като Дружеството получи списъците, то ще ги коригира (ако има нужда от корекции) и ще ги върне подписани на Централен депозитар. Дружеството е длъжно да преведе сумата за изплащане на дивидент по сметка на Централен депозитар в срок от 4 (четири) работни дни преди началната дата на изплащане на дивидента. След като Централен депозитар получи сумата за изплащане на дивидент, той пресмята за всеки инвестиционен посредник сумата, която следва да се преведе за дължимите плащания на дивиденти към неговите клиенти. Централен депозитар разпределя плащанията и превежда сумите по сметка на инвестиционните посредници, при които са съответните клиентски сметки, на следващия работен ден след получаване на общия размер на дивидента. Инвестиционните посредници са длъжни в срок 3 (три) работни дни от получаване на сумите за дивиденти да преведат размера на дивидента, дължим на техните клиенти, по банкова сметка за съхранение на парични средства на клиенти.