fbpx

Представяне на покана за свикване на общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите

София Комерс-Заложни къщи АД-София представи покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите и материали за общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 27-06-2014г. от 12:00 часа в 1172, гр.София кв. Дианабад, ул.Васил Калчев, бл.58, ателие6, при следния дневен ред:

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД, ЕИК 131459062

Съветът на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД (“Дружеството”), ЕИК 131459062, със свое решение от 19.05.2014 г., взето на основание чл. 223 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 115 и следващи от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, което ще се проведе на 27.06.2014 г. от 12:00 ч., по седалището на дружеството – гр. София, на адреса на представителния офис на Дружеството – ж.к. “Дианабад”, бл. 58, партер, ателие № 6, при следния дневен ред:
1. Приемане на отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема отчета на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2013 г.
2. Приемане на заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема заверения годишен финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
3. Приемане на доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет за 2013 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на регистрирания одитор за годишния финансов отчет на Дружеството за 2013 г.
4. Приемане на доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет на Дружеството за 2013 г.
5. Приемане на решение за разпределяне на дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството.
Проект за решение: На основание чл. 19а, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите приема решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството в размер на 0.75 (седемдесет и пет) стотинки за една акция.
6. Приемане на решение за разпределяне на останалата печалбата на Дружеството за 2013 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема решение остатъкът от неразпределената част от печалбата за 2013 г., да бъде отнесен в “Неразпределена печалба”.
7. Избор на регистриран одитор, който да одитира финансовия отчет на Дружеството за 2014 г., по предложение на одитния комитет.
Проект за решение: По предложение на одитния комитет на Дружеството, общото събрание на акционерите избира Владимир Светославов Колмаков, притежаващ диплома N 575/2002 г. за регистриран одитор, който да одитира и завери годишния финансов отчет на Дружеството за 2014 г.
8. Приемане на Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД, в съответствие с изискванията на Наредба 48 от 20.03.2013 г., за изискванията към възнагражденията.
9. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя постоянно месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД в съответствие с приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на “София Комерс – Заложни Къщи” АД

 

Дневен ред

Материали

Други