fbpx

Протокол от Общо събрание

Протокол от Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с
ISIN код BG 2100021133, издадена от “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, гр. София, ЕИК 131459062, проведено на 30.01.2014 г.

Protokol_OSO