fbpx

Проведе се първото Общо Събрание на облигационерите

Съобщение за липса на кворум
на първо
Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с
ISIN код BG 2100021133, издадена от “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, гр. София, ЕИК 131459062, насрочено за 16.01.2014 г.

На посочената в поканата за свикване на първо общо събрание на облигационерите, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 21.12.2013 г., под № 20131221105322, първа дата за провеждане на събранието – 16.01.2014 г., до 12 часа, на адреса на управление на дружеството, за участие в Общото събрание се регистрираха общо 4 741 броя облигации, представляващи 31.48 % от облигационната емисия, издадена от “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД. На събранието не беше налице изискуемият кворум, съгласно разпоредбата на чл. 208 от ТЗ, и събранието не можеше да бъде законно проведено и да взима валидни решения. В съответствие с чл. 227, ал. 3, във връзка с чл. 214, ал. 5 от Търговския закон и съгласно условията, посочени в покана за свикване на първо общо събрание на облигационерите на “СОФИЯ КОМЕРС -ЗАЛОЖНИ КЪЩИ” АД, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 21.12.2013 г., под № 20131221105322, първото общо събрание на облигационерите се отлага и ще се проведе на 30.01.2014 г. от 12 ч., на същото място и при същия дневен ред и изисквания и процедура по регистрация.

Протокол ОСО

Покана ОСО

Пълномощно облигационери