fbpx

Резултат от публичното предлагане на конвертируеми облигации на София Комерс – Заложни Къщи АД

Резултат от публичното предлагане на конвертируеми облигации на София Комерс – Заложни Къщи АД
София Комерс – Заложни Къщи АД уведомява за резултатите от приключилото първично публично предлагане на конвертируеми облигации, въз основа на Проспект за публично предлагане, одобрен с решение на КФН №749-Е от 08.10.2013 г., както следва:
Публичното предлагане на конвертируеми облигации на „София Комерс- Заложни къщи” АД, приключи успешно, при следните резултати:
• Дата на приключване на публичното предлагане – 12.12.2013г.
• Общ брой издадени права – 2,400,000
• Общ брой предложени за записване конвертируеми облигации – 25,000
• Брой записани и платени конвертируеми облигации – 15,058
• Сума, получена от записаните и платени конвертируеми облигации по набирателната сметка, открита в „Интернешънъл Асет банк” АД – 1,505,800.00 евро
• Разходите по публичното предлагане – размер на комисионните, възнагражденията и други разходи по публичното предлагане, включително таксите, платени на КФН са 5944,63 лева.
Емитентът и обслужващият инвестиционен посредник не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при търгуване на правата и записване на облигациите.