fbpx

Календар на БФБ за търгуване на облигационната емисия

Емитент: София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SO)
Във връзка с решение на ОСА на дружеството от 15.04.2013 год., публикации във в. Капитал Дейли и в. Новинар от 28.10.2013 год., оповестяване чрез ТР по партидата на емитента на 18.10.2013 г. и чрез интернет страниците на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник Д.И.С.Л. Секюритис АД относно публично предлагане на 25 000 броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации от София Комерс-Заложни къщи АД-София (6SOA) и (6SO), Ви уведомяваме за следното:
– брой акции: 2 400 000;
– брой на издадените права: 2 400 000;
– брой облигации, предложени за записване: 25 000;
– съотношение между издадените права и новите облигации: право/облигация: 96/1;
– всяко лице може да запише такъв брой облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 96;
– Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени облигации, но са записани и платени най-малко 10 000 бр. от предлаганите облигации, подписката се счита за успешно приключила;
– присвоен борсов код на издадените права: 6SOK;
– ISIN код на правата: BG4000013137;
– номинална стойност: 100.00 евро;
– емисионна стойност: 100.00 евро;
– начална дата за търговия на правата на борсата: 05.11.2013 год.;
– крайна дата за търговия на правата на борсата: 19.11.2013 год.;
– начална дата за прехвърляне на правата: 05.11.2013 год.;
– крайна дата за прехвърляне на правата: 21.11.2013 год.;
– дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 28.11.2013 год.;
– начална дата за записване на облигации: 05.11.2013 год.;
– крайна дата за записване на облигации: 12.12.2013 год.;
– Упълномощен борсов член: ИП Д.И.С.Л. Секюритис АД;
– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Интернешънъл асет банк АД;
– Право да запишат конвертируеми облигации имат лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери на 14-я ден след деня на ОСА, или към 29.04.2013 год.
– Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право запише конвертируеми облигации, е 25.04.2013 год.
Проспектът за публично предлагане на конвертируеми облигации може да бъде намерен на уеб страницата на Борсата