fbpx

Успешно завърши обратното изкупуване

Във връзка с публикувано уведомление за начало на обратно изкупуване на до 60 000 (шестдесет хиляди) обикновени акции, ви уведомяваме, че Дружеството изкупи обратно 60 000 обикновени акции.

Общият брой на притежаваните от “София Комерс Заложни Къщи” АД собствени акции към 15 Октомври 2012 г. е 120 000 (сто и двадесет хиляди) обикновени акции.

Тъй като Дружеството изкупи предвидения в решението на Съвета на директорите максимален брой обикновени акции (60 000), обратното изкупуване се прекратява до ново решение на Съвета на директорите.