fbpx

Протокол за обратно изкупуване

На 04 Октомври 2012 г. “София Комерс – Заложни Къщи” АД подаде информация по E-Register до КФН по чл.111, ал.6 от ЗППЦК за предстоящо обратно изкупуване на собствени акции. Дружеството ще изкупи до 60 000 обикновени акции, като началото на обратното изкупуване е 10 Октомври 2012 г. Дружеството ще ползва ИП “БенчМарк Финанс” АД за инвестиционен посредник, в който ще подава поръчки за обратно изкупуване. Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване е прието на основание решението на Общото събрание на акционерите на Дружеството по т.4 от дневния ред, проведено на 15.12.2012 г.

Protokol SD_obratno izkupuvane