fbpx

Промяна дялово участие

От информация постъпила в централния офис на “София Комерс Заложни къщи”АД, става ясно че София Комерс Кредит Груп АД е закупило 15000 (петнадесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции на “София Комерс Заложни къщи” АД с ISIN BG1100053054.
След сключената сделка София Комерс Кредит Груп АД притежава 301881 (триста и една хиляди осемстотин осемдесет и една) броя обикновени поименни безналични акции на”София Комерс Заложни къщи” АД с ISIN BG1100053054, което е 15.09% от обикновените акции на дружеството и 12.58% от капитала на “София Комерс Заложни къщи” АД.

promiana_dialovo_uchastie_SCZK