fbpx

Информация за промяна на акционери

От информация постъпила в централния офис на “София Комерс Заложни къщи”АД, става ясно че Адриан Димитров Станев е продал притежаваните от него 90 000 (деветдесет хиляди) броя обикновени поименни безналични акции на “София Комерс Заложни къщи”АД с ISIN BG1100053054 на Арт Трейд ЕООД, ЕИК 175159206.
След сключената сделка Адриан Станев притежава 66 640(шестдесет и шест хиляди шестстотин и четирдесет) броя акции на”София Комерс Заложни къщи”АД с ISIN BG1100053054, което е 3.33% от обикновените акции на дружеството и 2.78% от капитала на “София Комерс Заложни къщи”АД.

promiana_akcioneri_SCZK