fbpx

Решение СД на “София Комерс ЗК”АД

На 17 Август 2011 “София Комерс Заложни Къщи” АД подаде информация по E-Register до КФН по чл.111, ал.6 от ЗППЦК за предстоящо обратно изкупуване на собствени акции. Дружеството ще изкупи до 60 000 обикновени акции, като началото на обратното изкупуване е 19 Август 2011 г. Дружеството ще ползва ИП “БенчМарк Финанс” АД за инвестиционен посредник, в който ще подава поръчки за обратно изкупуване.

Решението на Съвета на директорите за обратно изкупуване е прието на основание решението на Общото събрание на акционерите на Дружеството по т.17 от дневния ред, проведено на 30.06.2011.г.

obratno izkupuvane